Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-033.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Основен ремонт и реконструкция на отводнителни съоръжения по уличната мрежа в централна градска част на гр. Сливен”. 1. Обхват на дейностите: Строителните дейности ще бъдат извършвани по водоприемните съоръжения от дъждовната канализация, съответно комбинираната канализация, изгарждане преди повече от 30 години, които са повредени и не могат да изпълняват функциите си, в резултат на което дъждовните води не могат да бъдат отвеждани в канализацията или друг водоприемник. Невъзможността за отвеждане на дъждовните води и задържането им на повърхността на уличните платна и прилежащите им терени създава условия за непроходимост на част от улиците в централна градска част и наводняване на сутеренните етажи на сгради, поради което е необходимо да се извърши основен ремонт на отводнителните съоръжения и да се осигури безпрепятственото отвеждане на дъждовните води от повърхността на уличните платна в съществуващите водоприемници. Строително-ремонтните дейности ще включват следните видове работи: 1.Рязане на асфалтова настилка с фугорез; 2.Разбиване на асфалтова настилка; 3.Разбивне на бетон; 4.Изкоп с багер на транспорт; 5.Ръчен изкоп; 6.Натоварване и изнасяне на стр. отпадъци с ръчни колички до 30 м.; 7.Натоварване стр. отпадъци с багер на самосвал; 8.Превоз на стр. отпадъци на сметище до 15 км.; 9.Възстановяване асфалтова настилка 9.1.Битумизирана основа; 9.2.Неплътна смес; 9.3.Плътна смес; 10.Бетон В20 за ст.б. канали и шахти; 11.Кофраж за ст.б. канали и шахти; 12.Армировка (АІ, АІІІ) за ст.б. канали и шахти; 13.Доставка и монтаж улей с U-образно сечение от полимербетон, височина 53 см., ширина 26 см. с мрежовидна решетка, включително всички свързани с това разходи и елементи; 14.Доставка и монтаж водосъбирателна шахта за улей от полимербетон с чугунена мреж. решетка, включително всички свързани с това разходи и елементи; 15.Доставка и монтаж уличен отток 30/50 см. с калова яма, включително всички свързани с това разходи и елементи; 16.Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта - чугунен ф 600; 17.Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта - чугунен ф 800; 18.Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта от полимербетон ф 600; 19.Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта от полимербетон ф 800; 20.Пясъчна подложка; 21.Уплътнен пласт с фракция 0-18 мм.; 22.Доставка и монтаж на PVC тръби ф 200 мм - дебелостенни; 23.Изпитване на канализация; 24.Обратно засипване на изкопа; 25.Уплътняване с ръчна трамбовка на пластове от 10 см. Всеки участник трябва да се запознае със съществуващото състояние на отводнителните и дъждоприемни съоръжения по улиците в централната част на гр. Сливен. Особено внимание следва да се обърне на отводнителните съоръжения на територията на централна градска част в следните граници: ул. "Г. С. Раковски" - бул. "Христо Ботев" - бул. "Братя Миладинови" - бул. "Цар Симеон" - ул. "Ген. Скобелев”. Гаранционните срокове на изпълнените СМР не могат да бъдат по малки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлагането ще се извършва за конкретни обекти, количества и видове СМР в рамките на осигурените средства в бюджета на Община Сливен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

110000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;Към Техническото предложение се прилага Технологично-строителната програма – Образец № 2.1, която трябва да съдържа:1.Технология и организация на изпълнението на строителството;2.Организация на ръководството на обекта (ключовия персонал);3.Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване четвърта група, ІV категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технологично–строителна програма К1-тежест в комплексната оценка 30 точки;2.Предложена цена К2–тежест в комплексната оценка 70 точки.Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула:КО = К1+ К2.Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Технологично – строителна програма”-тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следния начин:Комисията разглежда технологията и организацията на изпълнението на строителството; организацията на ръководството на обекта (ключовия персонал) и мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, след което извършва оценка, съгласно Таблица за оценка по показателя: К1 - Технологично – строителна програма, от документацията за участие.Оценките на участниците, по този показател, следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.Оценката на показателя К1 - Технологично – строителна програма се определя по следната формула:К1 = (К1.1 + К1.2 + К1.3) * 0,30;където:К1-оценката на участника по показателя К1;К1.1 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.1 от Таблицата за оценка;К1.2 – брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.2 от Таблицата за оценка;К1.3 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.3 от Таблицата за оценка. Показател К2–„Предложена цена”-тежест 70 точки (максималният брой точки по този показател е 70 точки), определен по следната формула:К2 = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,70; където: i=1 27; ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение;ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;i–номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 27;Рi–относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/.Стойностите на относителните тежести Рi за всеки вид СМР са посочени в таблица в документацията за участие. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Заб.:С-во, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е за отводняване на урбанизирани територии; основен ремонт, реконструкция и изграждане на улици, пешеходни зони, площадни пространства и отводнителните съоръжения към тях; изгражадане на дъждовни и/или смесени канализации, включително дъждоприемни съоръжения.7.2.Декл. посочваща образованието,професионалната квалификация и проф. опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството–своб.форма;Мин.изисквания:Ръководните служители-ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование,съгласно чл.163а,ал.2 и ал.3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 год.7.3.Данни за собствени или наети технически лица,включително на тези,отговарящи за контрола на качеството,които участникът ще използва за извършване на строителството–своб. форма;Мин. изисквания:Всеки участник трябва да разполага с три технически лица,в т.ч. и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.7.4.Декл. за техническото оборудване,за изпълнение на поръчката–своб. форма.Мин. изисквания:Всеки участник трябва да разполага със следното собствено или наето техническо оборудване за изпълнение на общ.пор.:самосвал–2бр,товарен автомобил–до 5т-1бр,фугорезач–1бр,къртач за бетон и скалисти материали–1бр,вибрационна плоча–1бр,самоходен валяк-вибрационен (мин.1.5 т.)– 1бр,багер-1бр,бобкат-1бр.8.Видовете раб. от предмета на пор.,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ.пор.,и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–своб.ф-ми.Заб.:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–своб.ф-ма удостоверяващ обст.9.Декл. за приемане на условията в проекта на договора-Обр.№6;10.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Съгласно чл.51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:14.09.2015 г.,16:30 часа, в стая №17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-033.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/09/2015