Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължителна подготовка и задължително обучение в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово на територията на община Смядово, както до училището им, така и обратно до местоживеенето им за периода от датата на сключване на договора до 15.06.2016г. Транспортна схема: 1. Тръгване от с. Александрово сутрин – 7.10 ч. 2. Тръгване от с. Веселиново сутрин – 7.20 ч. 3. Пристигане в гр. Смядово сутрин – 7.37 ч. 4. Тръгване от гр. Смядово вечер – 17.30 ч. 5. Пристигане в с. Веселиново вечер – 17.47 ч. 6. Пристигане в с. Александрово вечер – 17.57 ч.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължителна подготовка и задължително обучение в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово на територията на Община Смядово, както до училището, така и обратно към местоживеенето им за периода от датата на сключване на договора до 15.06.2016 г. Превозът ще се извършва по маршрут от с.Александрово и село Веселиново до СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово от лицензиран превозвач, дължина на маршрута в едната посока – 19 км., при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността. Прогнозният брой на учебните дни за периода от 15.09.2015 до 15.06.2016г. е 170 дни Часовете за пристигане и отпътуване на учениците са както следва: 1. Час на пристигане на учениците в СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово сутрин – 7.40 часа. 2. Час на отпътуване на учениците в СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово за с.Веселиново и с.Александрово – определя се за съответния месец съобразно часовото време, графика на дейностите в полуинтернатните групи и нормативните документи, касаещи целодневната организация на учебния процес. За месец септември и м. октомври 2015г. часът на отпътуване от гр. Смядово е 17.30 ч. Транспортна схема: 1. Тръгване от с. Александрово сутрин – 7.10 ч. 2. Тръгване от с. Веселиново сутрин – 7.20 ч. 3. Пристигане в гр. Смядово сутрин – 7.37 ч. 4. Тръгване от гр. Смядово вечер – 17.30 ч. 5. Пристигане в с. Веселиново вечер – 17.47 ч. 6. Пристигане в с. Александрово вечер – 17.57 ч. Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер: до 22304 лева (двадесет и две хиляди триста и четири лева) с ДДС. Участника следва да посочи в ценовата си оферта единична цена на километър на основание на която ще се извършват плащанията по договора в съответствие с реално изминатото разстояние. Предлаганата от участника цена (лев на километър общ пробег за съответния маршрут) трябва да е съобразена и да не надвишава стойността на нормативно определените цени за съответната категория автобус със Заповед РД -09- 364/04.04.2013 г . на Министъра на образованието и науката .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22304 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2. Изисквания към участниците: 2.1. Участника следва да представи Декларация за регистрация по закона за търговския регистър образец 2 или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2.2 Кандидатите да притежават лицензия за извършване на обществен превоз на пътници в съответствие с разпоредбите на Закона за автомобилните превози; 2.3 Кандидатите да притежават минимум 2 автобуса, един основен и един резервен, собствени или ползвани на друго правно основание. 2.4 Кандидатите да притежават удостоверение за транспортна годност на автобусите; 2.5 Кандидатите да притежават застраховка „Гражданска отговорност” на автобусите и застраховка „Злополука на пътници”, с които ще се изпълнява поръчката – заверено копие; 3. Всяка оферта трябва да съдържа: а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; б) Предложение за участие; в) Документ за регистрация (заверено от участника копие) или Декларация за единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверена от участника) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност (заверено от участника копие); г) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод от „заклет” преводач. д) Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки по образец №4; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. е) Декларация за приемане на условията на проектодоговора; ж) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; и) Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие, и да съдържа задължително информация за представляващия обединението; й) Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници и списък към нея на автобусите, с които превозвачът ще извършва превозите; к) Свидетелствата за регистрация на автобусите; л) Удостоверение за транспортна годност на автобусите; м) Застраховка „Гражданска отговорност” на автобусите и застраховка „Злополука на пътници”, с които ще се изпълнява поръчката – заверено копие; н) Списък на транспортните средства, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката; о) Документ за собственост или сключен договор за наем или договор за лизинг на автобусите или друг документ удостоверяващ правото им на ползване; л) Списък на правоспособните водачи на автобуси; м) Техническо предложение; н) Ценово предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Деловодство; Офертите ще бъдат отворени на 15.09.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/09/2015