Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, Ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: инж. Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia. bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia. bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150903mLYa529867.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad Putea“ - с. Рибен, община Долна Митрополия, обл. Плевен“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Долна Митрополия провежда настоящата обществена поръчка във връзка с предстоящо кандидатстване с проектно предложение за защита и насърчаване на културното наследство на Европа - Развитие на туристическите дестинации Ад Путеа, Долна Митрополия, България и район Сучидава, Олт, Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство. С оглед на това обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на услуги по изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция „Ad Putea“ - с. Рибен, община Долна Митрополия, обл. Плевен“. Предметът на поръчката включва изготвянето на идеен проект за два подобекта както следва: • Подобект 1: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция Ad Putea – І етап”, в ПИ № 000100, местността „ Царевец”, землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. Проектът следва да бъде изготвен в съответствие с техническото задание, неразделна част от документацията в следните проектански части: „Архитектура”, „Конструкции” (само за пътеката – ако е необходимо), „Електро-инсталации”, „Геодезия“, „ПБЗ”, „Паркоустрояване и благоустрояване, „Сметна документация - КСС”. • Подобект 2: „Информационно – посетителски център „Ad Putea” и обслужваща туристическа инфраструктура”, УПИ VІІ - 474, кв. 34, с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. Проектът следва да бъде изготвен в съответствие с техническото задание, неразделна част от документацията в следните проектански части: „Архитектура”, „Геодезия“, „Конструкции”, „Електро-инсталации”, „В и К”, „ОВ“, „Благоустрояване“, „ПБЗ”, „Пожарна безопасност”, „Пътна“, „Сметна документация - КСС”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение е гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи условия Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. При сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 от ЗОП, както и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП и валидна за срока на договора застрахователна полица „Професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (Д.В. бр.17/2004г.). Технически изисквания 1). Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата услуги по проектиране на минимум 1 (един) инвестиционен проект за ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на недвижима културна ценност или еквивавлент. 2). Участникът следва да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от квалифицирани специалисти, включваща минимум: Ръководител на екипа, отговарящ на следните изисквания: - Образование - Висше, образователна степен “Магистър” в областта на архитектурата или еквивалент. - Професионален опит: Минимум 5 години общ професионален опит по специалността; - Специфичен опит – участие в разработването на минимум 3 (три) проекта за ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на недвижими културни ценности. - Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2015 г. и Удостоверение за вписване в регистъра на лицата по чл. 165 от ЗКН. Ключови експерти – проектанти за всяка от проектните части, отговарящи на следните изисквания: - Квалификация: Висше образование, степен "магистър"; строителна инженерна специалност, съответстваща на частта , която проектират . - Да притежават валидно Удостоверение за Пълна проект. правосп. за 2015 г. 3) Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001/2008 с обхват: „услуги по проектиране на недвижими културни ценности“ или еквивалент, издаден от органи, установени и в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: - Списък на услугите, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец №5. - Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – попълва се Образец №6. - Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват , сходен с предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок за изпълнение – П1 – макс.бр.т. – 100, относит.тежест в КО – 20% 2. Техническо предл. –П2 – макс.бр.т. – 100, относит.тежест в КО – 40% 3. Ценово предложение – П3– макс.бр.т. – 100, относит.тежест в КО – 40% Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х 20 %+ П2х 40 % + П3х 40 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ - П1 – Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 20% и се изчислява по формулата: П1 = (П1min/П1i) х 100, където • П1i – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • П1min – минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след датата на получаване на уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка и приключва с подписването на приемно предавателни протоколи за приемане на изготвените инвестиционни проекти, включени в обхвата на поръчката, но не може да бъде по-дълъг от 15 /петнадесет/ календарни дни. 2. Показател „Техническо предложение“ – П2 - Техническите подпоказатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на предлаганите подход и организация за изпълнение на поръчката, анализа на рисковете и тяхното управление. Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по следния начин: А - Подход и организация за изпълнение на поръчката – макс. бр.т. – 60 Б - Оценка и управление на риска - макс. бр.т. – 40 Оценката по показателя "Техническо предложение" се определя по следната формула: П2 = А + Б Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя и са допуснати до оценка на предходния етап на разглеждане на офертите се подлагат на анализ и се оценяват по посочените технически подпоказатели. 3. Показател „Ценово предложение“ П3 - предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %; П3 = (Цmin / Цi) х 100 Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №4; • Списък на услугите, свързани с изготвянето на инвестиционни проекти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец № 5. Списъкът трябва да бъде придружен от доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. • Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – Образец №6. • Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват , сходен с предмета на поръчката. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №7; В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, като той не може да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката от 15 /петнадесет/ календарни дни.Образец №7 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено от: 1. Концепция за изпълнение на поръчката - в съответствие с изискванията на Техническата спецификация. 2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. • Ценово предложение - Образец №8; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №8 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 14.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2015