Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: проф. Кирил Андонов – пом.ректор, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776594, E-mail: lirik54@abv.bg

Място/места за контакт: Ректорат ет.3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публичната покана е за проектиране, изработка, доставка и монтаж на типово обзавеждане за стаи находящи се на ет.4, ниско тяло на блок 15, представляващо студентско общежитие и учебни зали и кабинети на ниско тяло на блок 18, всички находящи се в гр.София, Студентски град и тяхното безплатно гаранционно поддържане и обслужване за срок не по- малко от 31.12.2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39100000

Описание:

Мебелировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Легло метално брой – 57; Матрак еднолицев – 57; Ракла за завивки брой – 57; Маса с долен плот брой – 29; Стол, тип ученически, нетапициран брой – 57; Етажерка едномодулна, с четири сектора брой – 29; Гардероб с надстройка за поставяне в ниша брой – 28; Маса ученическа двуместна брой –29; Стол, тип ученически, нетапициран брой –132; Медицинска (Мaсажна) кушетка брой –22; Маси анатомия брой –4; Бюро преподавателско с подвижен контейнер брой –7; Стол преподавателски, работен с колелца брой –12; Бяла дъска размер 120/200 см брой –6; Мека мебел – диван двойка брой –3; Мека мебел – диван тройка брой –3; Офис шкаф брой –11; Гардероб брой –5; Метален стелаж брой –8; Мека мебел - ъглова брой –1; Ниска маса брой –3; Бюро за охрана брой –1; Метален шкаф брой –2; Гардероб за съблекалня брой –18; Пейка в съблекалня брой –3; Бяла дъска стандартна 150/300 брой –1; Бюро с катедра брой –1; Прогнозна стойност 75 000 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

75000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Студентски общежития бл. 15 – ниско тяло и бл. 18 – ниско тяло, Студентски град, гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 500 /петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. Да проектира и представи на Възложителя за утвърждаване конструктивни чертежи с конкретни технологични спецификации на заявените за доставка мебели, по които да бъдат изработени същите. Да представи за одобрение на Възложителя, преди доставката, мостри от материалите, от които ще се изработи или е изработена меката мебел. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения по образец. 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение по образец. 4. Ценова оферта по образец. 5. Проектодоговор в три екземпляра по образец. 6. Референции от клиенти за извършени от Участника доставки на аналогични продукти и изделия. 7. Мостри в реални размери на предлаганите изделия за блок 15: Легло метално с матрак, стол тип ученически – нетапициран и ракла, за блок 18: маса ученическа двуместна, медицинска (масажна) кушетка, стол преподавателски, работен, с колелца и гардероб за съблекалня. 8. Копие от валиден Сертификат ISO 9001:2008 с обхват „Проектиране, производство, доставка и монтаж на корпусни и тръбни мебели“ или еквивалент, издаден на името на участника. 9. Протокол за оглед: Участниците следва в срок до 15:00 часа на 15.09.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка, следва да уговорят един ден предварително/по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 16.09.2015 г. Мострите следва да бъдат доставени в същия срок и място. Подадените след този час предложения за участие i mostri, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 14.30 часа на 16.09.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/09/2015