Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. Цар Освободител № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" В С. ДОЛНА СТУДЕНА»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Основният ремонт на улица Христо Ботев в с. Долна Студена предвижда: Почистване на пътната основа от замърсявания с четка и компресор - 5253 м2, Разлив с битумна емулсия 9700 м2, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 505т., Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за профилиране - 300т.,Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изкърпване на дупки и слаби участъци - 105т. и Фрезоване на стара асфалтова настилка: дълбоко и за изкърпване - 3500 м2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

150000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Долна Студена, община Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнението на заложеното в техническото задание строителство, следва де се спазват строителните и технически норми за съответния вид работа, да се обезопасят строителните площадки, съгласно действащите нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за безопасност и хигиена на труда, за противопожарна безопасност и безопасността на движението по улицата. Преди започване ремонтните работи на обекта, Изпълнителят с представител на Възложителя да уточни(да се опишат със схеми) конкретните повредени участъци, които ще се ремонтират и ако е необходимо да се съставят протоколи за замени на видове, да съгласува организацията за безопасно движение (пътна сигнализация, начин на движение на ППС по пътя по време на ремонта и т.н.). Изпълнителят своевременно (ежедневно) да уведомява инвеститорския контрол (от Община Ценово) за изпълнението на ремонтните работи подлежащи на закриване или приемане-предаване и да му представя при огледа необходимите документи за количествата и качеството на изпълнение, протоколите за изпълнените количества и видове работи, схемите на изпълнените участъци за всеки път. В офертното предложение кандидатите следва да остойностят всички видове работи включени в Техническото задание, да предложат обща цена с и без ДДС, както и да бъдат предложени срок за изпълнение и гаранционен срок.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите по предмета на поръчката е “Икономически най-изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Показатели и относителната им тежест в комплексната оферта Комплексната оценка се получава по следният начин: 1. Показател ПЦ – „Предлагана цена” - 60% тежест; 2. Оценката по показателя ТП “Техническо предложение” се получава по следния начин: Техническо предложение /ТП/ = К2х20% + К3х20% където: - К2 е оценката по подпоказателя „Срок за изпълнение на поръчката”; - К3 е оценката по подпоказателя “Гаранционен срок”. Максималният брой точки който може да получи един участник по този показател е 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отварят на 15.09.2015 г. в 11,00 ч. в стая № 201 на втори етаж в Административната сграда на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците,и техническите спецификации, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/09/2015