Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Марина Иванова, инж. Петър Нелов, инж. Зорница Димитрова, Р България 1092, София, Тел.: 02 9220730; 02 9220794; 02 9220749, E-mail: m.ivanova@mod.bg, Факс: 02 9880611

Място/места за контакт: Главна дирекция Инфраструктура на отбраната, отдел Инвестиционна политика и строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2015-010.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – ремонтни работи /СРР/ на сгради във ВР 1415 – Ямбол включени в одобрена от Възложителя количествена сметка. Целта е ремонт и обезопасяване на сгради, които попадат в поземлен имот № 6629/02.10.2012г., с номера 10, 16, 17, 18, 26 и 28, изграждане на ограда и възстановяване на съществуваща такава, в съответствие с нормативнитe изисквания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително–ремонтните работи включват: - Демонтажни работи: стари хидроизолационни пластове, обшивка от поцинкована ламарина, улуци, водосточни тръби, очукване на компрометирана вароциментова мазилка и замазка, демонтаж на санитарно оборудване. Изсичане на храстова растителност около сградите и частично покрай оградата. - Архитектурни работи: полагане на армирана циментова замазка с наклони за отичане, направа на холкери, полагане на хидроизолация на битумна основа, доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина, улуци, водосточни тръби. Ремонт и доставка и монтаж на гаражни врати по размери от място. Заваряване на ламаринени листове и решетки от армировъчна стомана за обезопасяване на прозорци по размери от място. Направа на интериорни шпакловки и замазки. Полагане на подови настилки от ламинат и теракот. Боядисване на помещения с латекс. Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци по размери от място. Доставка и монтаж на входни и интериорни врати. -Направа на електро инсталация. Доставка и монтаж на осветление и климатици. Направа и изпитване на мълниезащитна инсталация. -Направа на нова ограда от поцинкована оградна мрежа. Ремонт на същестуваща ограда.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

204300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя в настоящата покана условия и образци. Всеки участник има право да подаде една оферта. Вариантност на оферта не се допуска. Всяка оферта задължително трябва да съдържа следните документи и декларации по образец: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Оферта - обр.- Пр. № 1; 3. Административни данни на участника - обр.-Пр. № 2; 4. Деларация за срока на валидност на офертата-обр.-Пр.3; 5. Декларация, че не е налице забраната по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при наличие на обстоятелства по чл.4 от Закона- Пр. № 4; 6. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Пр. №5 - ако е приложима; 7. Техническо предложение - Пр. № 6; 8. Ценово предложение - Пр.№ 7, поставено в плика с офертата на хартиен и магнитен носител /CD/. Всеки участник в процедурата има право да представи само едно ценово предложение. Срокът на валидността на офертите да бъде не по-малко от 90 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя по формулата: КО = П1 х 10% + П2 х 60% + П3 х 30%, където: - П1 е срок за изпълнение - максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 10%; Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (Рmin /Рi) х 100) = ………(брой точки), където Рi е предложения срок за изпълнение, съгласно Техническото предложение на съответния участник; Рmin е минималния предложен срок за изпълнение от всички допуснати до оценка участници. - П2 - показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ с максимален брой точки по показателя 100 и относителна тежест в КО 60%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:П2 = А + Б, където: А е ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ с максимален брой точки 60; Б е УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА с максимален брой точки 40. Изискванията към подпоказатели А и Б са дадени в Приложение № 9 към указанията към поканата "Критерии и методиката за комплексна оценка на офертите" -П3 е показател ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ с максимален брой 100 точки и тежест в КО 30%. Изчислява се по формулата: П3= (Цmin / Цi) х 100 = .. (брой точки), където: -Цi е предложената от участник цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник и Цmin е минималната предложена цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници. Комисията класира на първо място и предлага на Възложителя за Изпълнител на обществената поръчка участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка). В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Офертите да се представят на адрес:гр.София 1092, ул.„Дякон Игнатий“№3, Министерство на отбраната,Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, отдел „Инвестиционна политика и строителство“, тел. 02/ 92 20730, 02/ 92 20794, 02/ 92 20749. 2.Крайният срок за представяне на офертите е до 17.00 часа на 10-ия /десетия/ работен ден, включително, считано от деня, следващ датата на публикуването на поканата в профила на купувача. 3.Поканата и приложенията към нея ще бъдат публикувани на интернет страницата на МО, в раздел „Профил на купувача“: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2015-010 4.Отварянето на офертите ще се извърши на адрес: гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, МО, на 4-тия работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите от 14.00 часа. 5.При подписване на договора, определеният за изпълнител участник трябва да представи: a)Документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. б)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в)Гаранция за изпълнение, в размер на 3% от общата стойност на договора за строителство без ДДС, със срок на валидност до 30 /тридесет/ дни след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол. Гаранцията се представя в една от следните форми: -Оригинал на платежно нареждане в лева по набирателната сметка на Министерство на отбраната: Българска Народна Банка - ЦУ, IBAN: BG96BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD, с титуляр Дирекция „Финанси“ - МО. В основанието за плащане да бъде посочено: „Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“. -Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева, издадена от банка на територията на Република България в полза на Министерство на отбраната. Възложителят ще сключи договор за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл. 101е от ЗОП. г) Застраховка за професионална отговорност за строител, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, издадена преди датата на подаване на офертата и валидна минимум за срока на изпълнение на договора. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от НУРЗЗПС, за строежи минимум пета категория. Избраният изпълнител да поддържа валидни застраховки за целия срок на договора. д) Удостоверение за вписване в ЦПРС за пета група – отделни видове СМР и валиден талон за настоящата година. Възложителят няма да сключи договор с участника,класиран на първо място ако същият не изпълни условията по т.5 а),б),в),г) и д). ПРИЛОЖЕНИЯ: 1.Указания към Публичната покана с приложени към нея: Приложение № 1 - Оферта по образец; Приложение № 2 – Административни данни на участника по образец; Приложение № 3 – Декларация за срока на валидност на офертата по образец; Приложение № 4 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛДС/ по образец; Приложение № 5 – Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /ако е приложима/ по образец; Приложение № 6 – Техническо предложение; Приложение № 7 – Ценово предложение по образец; Приложение № 8 – Проект на договор /само за информация, не се прилага в офертата/; Приложение № 9 – Критерии и методика за определяне на комплексна оценка на офертите /не се прилага в офертата/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2015