Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК, чрез Районна Здравноосигурителна каса гр.Бургас, парк Езеро, За: Татя Матеева Макшева-Грънчарова, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Място/места за контакт: гр.Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/764.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК- Бургас от служба по трудова медицина /СТМ/ . Обслужването от служба по трудова медицина обхваща пълният и задължителен обем от дейности, съгласно ЗЗБУТ, а именно: 1. Извършване на оценка на риска в екип с представители на РЗОК, съгласно чл.12 от Наредба № 3/2008г на МЗ за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ.бр. 14/2008 г.). В съответствие с оценката на риска, извършват: 1.1. Участие в разработването на програма с мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установените рискове; 1.2 . Предложения за степенуване по приоритети на мерките по т. 1.1; 1.3. Оценка на ефикасността на предприетите от работодателя мерки за намаляване и ограничаване на риска; 2. Наблюдение на здравното състояние на служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа (съгл. чл.11 на Наредба № 3/2008 г на МЗ),което включва: 2.1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа и организиране на периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; 2.2 Въз основа на оценката на риска, конкретните условия на труд и съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, СТМ изготвя списък на лицата, които подлежат на задължителни периодични прегледи, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на извършване на периодичните прегледи; 2.3 Предоставяне информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 2.4. Организиране провеждането на задължителните периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията на нормативните документи от медицински специалисти, които за служителите на РЗОК Бургас включват: преглед от терапевт (анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, измерване на кръвно налягане, ЕКГ със заключение, ехография на вътрешни органи); измерване на телесно тегло и изчисление на Боди мас индекс; химично изследване на урина с течни реактиви и глюкоза; преглед от офталмолог на работещите с видеодисплей и издаване на рецепти, изследване на кръвна картина / Кръвна картина 16 показателя, СУЕ, Холестерол, триглицериди, глюкоза серумна/. Прегледите и изследванията по тази точка трябва да бъдат организирани и проведени до 30.10.2015г.; 2.5 Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 2.6 Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа; 2.7 За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд, СТМ води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец, съгласно приложение № 6 на Наредба № 3/2008 г; 2.8 Изготвяне на ежегоден анализ на здравното състояние на служителите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; 3. Обучение на служителите относно правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. Обучение на представителите в Комитета по условия на труд в РЗОК-Бургас и издаване на удостоверения за преминато обучения;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата или единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. Всеки участник да е регистриран в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл.25б от закона, за удостоверяване на което се представя документ за регистрация заверен с грифт „Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат. 3. Да е регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни, за удостоверяване на което се представя документ за регистрация заверен с грифт „Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат. 4. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата . 5. Всеки участник трябва да представи декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, декларация за съгласие за участие като подизпълнител /в случай че ще се ползва подизпълнител/ . 6. Всеки участник трябва да представи надлежно попълнени административни сведения. 7. Да представи подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и финансовото предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага в превод. 8. Офертата се представя, съгласно чл.101в ал.2 от ЗОП, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 9.Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. 10. Всеки участник може да подаде само една оферта! Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта. 11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в Публичната покана и документацията за участие в поръчката. 12. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан текст „Допълнение” / Промяна на оферта (с входящ номер)”. Оттеглянето на офертата, прекратява по нататъшното участие на участника в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Осигурен е пълен достъп до документацията за провеждане на процедурата в Профила на купувача на ел. страница на НЗОК на адрес:http://nhif.bg/web/guest/764

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2015