Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, Ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: инж. Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia. bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia. bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150901ALxR513548.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на консултански услуги за подготовка на проектно предложение за кандидатстване по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. и изготвяне на финансов анализ за проект: „Модернизация на окръжен път DJ 612, Orbeasca (DJ 504) - Calinesti (DJ 703), Km 39+924-48+061 ( 8,137 km) и общински път / ІІІ - 118, Долна Митрополия - Ясен / Горна Митрополия – граница общ. ( Долна Митрополия - Искър ) - Староселци / ІІІ - 137 / от км 0 до кm 7+310 и разширение на мост в с.Горна Митрополия при км. 5+750.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Долна Митрополия провежда настоящата обществена поръчка във връзка с предстоящо кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България като партньор на Окръг Телеорман с проектно предложение за модернизация на окръжен път DJ 612, Orbeasca (DJ 504) - Calinesti (DJ 703), Km 39+924-48+061 ( 8,137 km) и общински път / ІІІ - 118, Долна Митрополия - Ясен / Горна Митрополия – граница общ. ( Долна Митрополия - Искър ) - Староселци / ІІІ - 137 / от км 0 до кm 7+310 и разширение на мост в с.Горна Митрополия при км. 5+750. С оглед на това обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на консултански услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение и изготвяне на финансов анализ „разходи-ползи“ във връзка с кандидатстването по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A с проект: „Модернизация на окръжен път DJ 612, Orbeasca (DJ 504) - Calinesti (DJ 703), Km 39+924-48+061 ( 8,137 km) и общински път / ІІІ - 118, Долна Митрополия - Ясен / Горна Митрополия – граница общ. ( Долна Митрополия - Искър ) - Староселци / ІІІ - 137 / от км 0 до кm 7+310 и разширение на мост в с.Горна Митрополия при км. 5+750.“ В обхвата на поръчката са включени следните дейности: - Дейност 1: Подготовка на проектното предложение; - Дейност 2: Изготвяне на финансов анализ / анализ „разходи-ползи“ Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изискванията за нейното изпълнение на поръчката са представени в Техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение е гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Условия за участие Общи условия • Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Технически изисквания 1). Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) услуга, свързана с подготовка на проектно предложение, финансирано по програми за териториално сътрудничество и/или други международни програми, изискващи участие на чуждестранни партньори и еквивалентни и/или подготовка на финансови анализи „разходи-ползи“. 2). Участникът следва да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от квалифицирани специалисти, включваща минимум следните експерти : Един ръководител на екипа - експерт в подготовката и управлението на проекти, финансирани с фондове на ЕС, от програми за териториално сътрудничество или еквивалентни, който отговаря на следните изисквания: - висше образование с минимална образователна степен „магистър“ или еквивалент; - Специфичен опит – участие в подготовката и/или управлението на поне 1 проект с инфраструктурен компонент, финансиран по програми за териториално сътрудничество и/или други международни програми, изискващи участие на чуждестранни партньори и еквивалентни;. Един експерт «Координация и изготвяне проектни предложения», който отговаря на следните изисквания: - висше образование с минимална образователна степен „бакалавър“ или еквивалент; - Специфичен опит – участие в подготовката и/или управлението на поне 1 проект, финансирани от ЕС или други източници; Експерт „Финансови анализи", който да отговаря на следните изисквания: - висше образование с минимална образователна степен магистър в областта на финанси, счетоводство, икономика, публична администрация или еквивалентна специалност; - Общ професионален опит минимум 5 години; - Специфичен опит - участие в изготвянето на поне 1 финансов анализ „разходи/ползи“ на инвестиционни проекти в публичния или частния сектор. Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при изпълнението на поръчката. Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1. Списък на услугите, свързани с подготовка на проектни предложения финансирани по програми за териториално сътрудничество и/или други международни програми, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец №5. Списъкът трябва да бъде придружен от доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2. Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – попълва се Образец №6.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1.Срок за изпълнение – П1 – 100 т. – отн.тежест в КО - 20 % 2.Техническо предложение –П2– 100 т. – отн.тежест в КО - 40 % 3.Ценово предложение – П3– 100 т. – отн.тежест в КО - 40 % Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:КО = П1х 20 %+ П2х 40 % + П3х 40 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ - П1 – Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 20% и се изчислява по формулата: П1 = (П1min/П1i) х 100, където • П1i – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • П1min – минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на договора за обществена поръчка и приключва с подписването на приемно предавателни протоколи за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, но не може да бъде по-дълъг от 7 /седем/ календарни дни. Показател „Техническо предложение“ – П2 - Техническите подпоказатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на предлаганите подход и методология за изпълнение на поръчката, предложената организация на екипа и разпределението на задачите между отделните експерти и представения работен план за изпълнение на предмета на поръчката. Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по следния начин: А- Подход и методология за изпълнение на поръчката –макс.бр.т. 50 Б - Организация на екипа и работен план за изпълнение на поръчката – макс.бр.т. - 50 Оценката по показателя "Техническо предложение" се определя по следната формула: П2 = А + Б Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя и са допуснати до оценка на предходния етап на разглеждане на офертите се подлагат на анализ и се оценяват по следните технически подпоказатели. 3. Показател „Ценово предложение“ П3 - предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %; П3 = (Цmin / Цi) х 100 Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3;. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №4 Списък на услугите, свързани с подготовка на проектни предложения, финансирани по програми за териториално сътрудничество и/или други международни програми, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец № 5. Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – Образец №6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №7; Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец №7 - оригинал. Образец №7 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено от: 1. Концепция за изпълнение на поръчката - в съответствие с изискванията на техническата спецификация. 2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, като той не може да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката от 7 /седем/ календарни дни. Ценово предложение - Образец №8; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №8 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 11.09.2015 г. от 12:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2015