Версия за печат

BG-Асеновград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Асеновград, Асеновград, пл.Акад.Николай Хайтов 9, За: Айтен Салим, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: Асеновград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150811IOUc219310.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Асеновград

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно Техническата спецификация. Предмета на поръчката обхваща извършване на ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград, всеки работен ден в работно и извън работно време. Обект на обществената поръчка са канцеларии, зали, сервизни помещения, кабинети, санитарно-хигиенни възли, коридорни площи, фоайета, стълбища, външни входове, асансьори, прилежащия район към сградата – площадките пред двата входа, както следва: 1. Административна сграда на Община Асеновград, находяща се на адрес: гр.Асеновград, пл”Академик Николай Хайтов” № 9: •Служебен вход, включващ малко фоайе, помещение за охрана, помещения за шофьори, две работни помещения и два броя асансьори. •Сутерен – 2 броя стълбищни рамене, малък коридор, санитарен възел и помещение за архив. •Етаж ІІ – Информационен център, каса, ЕСГРАОН, 4 бр. кабинети, 4 бр. санитарни възела, голямо фоайе, един брой стълбище, отвеждащо до трети етаж. •Етаж ІІІ- Кметски кабинет, секретарски, 2 броя кабинети на заместник кметове, кабинет на секретаря, 5 броя кабинети и конферентна зала, 5 бр. тоалетни помещения, представляващи 3 броя санитарни възли, коридор и две стълбищни рамена. •Етаж ІV- 24 бр. работни помещения, кабинет на зам.кмет и едно работно помещение, 4 бр.тоалетни помещения, представляващи два санитарни възела, 2 броя коридори и 2 броя стълбищни рамена. •Етаж V- 20 бр. работни помещения, 4 бр. тоалетни помещения, представляващи два санитарни възела, 2 бр. коридори и 2 бр.стълбищни рамена. •Етаж VІ- 6 бр. работни помещения, кабинет на Председателя на Об.С, работно помещение и заседателна зала, пушалня, 4 бр.тоалетни помещения, представляващи два санитарни възела, 2 броя коридори и 2 бр. стълбищни рамена. 2. Сградата на най-старата Община, находяща се на адрес пл. „Акад. Николай Хайтов” 2: -Етаж I-2 преходни стаи Туристически център, 2 преходни стаи-празни, фоайе, тоалетни. -Етаж II-2 преходни стаи „Обредни домове и зали”, 2 фоайета, 2 стаи. 3. Сградата на НЧ „Родолюбие”, находяща се на адрес пл.”Академик Николай Хайтов” №4 – 2бр. ритуални зали за сключване на граждански брак. Участниците в процедурата представят всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие. Участниците следва да представят офертата си в административната сграда на Община Асеновград, находяща се на адрес гр.Асеновград, пл”Академик Николай Хайтов” № 9.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на интернет адрес на Възложителя: www.assenovgrad.com, Профил на купувача - http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150811IOUc219310 Отварянето на офертите ще се извърши на 14.09.2015 год. от 09:00 часа в зала 305 в сградата на Община Асеновград при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2015