Версия за печат

BG-Момчилград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Момчилград, ул. 26-ти декември № 12, За: инж. Севдалин Огнянов, България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 7854, E-mail: obshtina@mg.lihk.bg, Факс: 03631 7849

Място/места за контакт: Община Момчилград, ул. 26-ти декември № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.momchilgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Благоустрояване на улици и паркинги в гр. Момчилград и населените места в Община Момчилград“ представлявя извършване на строително-монтажни работи съгласно Техническата спецификация на Възложителя, при спазване на одобрените количествени сметки, предвидените в тях видове работи, със стриктно спазване на минималните изисквания за качество съгласно одобрените количествени сметки и приложимата нормативна уредба.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233200, 45233300

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествени сметки и предвидените в тях видове работи, посочени Указанието към публичната покана на официалния сайт на Възложителя - http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Момчилград

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. 2. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на СМР, следва да има регистрация в ЦПРС, съгласно ЗКС, съответно строежи ІV – та (четвърта) категория, която да му позволява извършването на стр-те работи, предмет на наст.поръчка, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно зак-то на държавата, в която лицето е установено и осъщ-дейността си изв-не на стр.работи обект на наст.поръчка или да представи декларация или удост.за наличието на так.регистрация от комп.органи съгл.нац.му закон, придр.с превод на бълг.език. 3. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, следва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа по предмета на поръчката. 4. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 4.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, договор/и/ за СМР и/или ремонтни дейности на минимум два самостоятелни обекта, сходни с предмета на поръчката. Обстоятелството се декларира със Справка-декларация по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Справката-декларация трябва да е придружена от доказателства за посочените данни. 4.2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и трябва да отговаря на сл.изисквания: • Технически ръководител – техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ или за чужд.лица еквивалентно съгласно зак-то на държавата, в която са установени, с проф.опит по спец.си мин.5 години и опит като техн.ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с предмета на наст.общ.поръчка – минимум 1 брой. • Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на стр.продукти със същ.изисквания за безопасност или еквивалентен документ – минимум 1 брой. • Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой. Обстоятелството се декларира със Справка-декларация за инженерно-техническия екип по образец, с посочване на образованието, проф.квалификация и проф.опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 2.4.3. Всеки участник трябва да разполага с необх.техническо оборудване за изп.на поръчката, като минимум: Комбиниран багер–1бр.;Валяк с общ. тегло мин.8 тн.-1бр.;Асвалтопол.машина-1бр.;Тов.автомобил тип самосвал–1бр.;Тов.автомобил тип бордови–1бр.;Обстоятелството се декларира със Справка-декларация за техн.оборудване по образец, с посочване на осн.параметри на оборудването като – марка/модел, капацитет, доп.оборудване. Участниците трябва да предлагат в справката декларация за инж.-техн.екип и други водещи специалисти и изпълнителски персонал , както и в справката-декларация за техн.оборудване и друго оборудване, така че да бъдат подсигурени за качественото и срочно изпълнение всички дейности от предмета на поръчката – по преценка на изпълнителя, съгл.представеното техн.предложение обв.с визуализирания стр.график за изп.на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия, се извършва по критерий “икономически най-изгодна оферта” при показатели, формиращи комплексната оценка (К) с тежести както следва: С – Срок за изпълнение на дейностите от поръчката. Тежест 20% Т – Техническото предложение. Тежест 50% Ф – Предложена цена. Тежест 30% 1. Оценка на Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 20%. За целите на настоящата методика под Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) ще се разбира, и съответно ще участва при прилагането на формулата за определяне на оценката, общо определеното време в календарни дни за изпълнение на всички отделни дейности, включени в настоящата поръчка, при което се допуска само при технологична възможност отделни дейности да бъдат застъпвани по време, което следва да бъде защитено в представената концепция. Оценката на Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) на участника се изчислява по следната формула: С = (минимален предложен срок / срок, предложен от участника) х 100 2. Оценка на техническото предложение (Т). Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 50%. Оценката на техническото предложение (Т) се извършва по данните, представени от участника в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“. Предложените концепции за изпълнение на отделните задачи от поръчката, следва да са изработени в съответствие с действащата нормативна уредба като отразяват изпълнение спецификата на поръчката и задължително да включват следните елементи: описание на видовете СМР и метода за изпълнение на строително-монтажни работи, описание и обосновка на отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност на изпълнение, описание на организацията и подхода на изпълнение; линеен график с приложения в съответствие с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. Техническите предложения на участниците се оценяват по скалата посочена подробно в указанията към поканата, на база на критериите за определяне на експертната оценка, подробно посочени в табличен вид в поканата публикувана на официалния сайт на Възложителя (http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani) и при спазване на критериите за присъждане на определен брой точки, като в зависимост от съдържанието в Техническото предложение на участника комисията присъжда точки на съответната оферта. 3. Оценка на Предложена цена (Ф) Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 30%. Оценява се предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС. Оценката на предложената цена (Ф) на участника се изчислява по следната формула: Ф = ( минимална предложена цена / цена, предложена от участника ) х 100 Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на Финансовото предложение, е 100 точки. 4. Комплексна оценка на офертите на участниците (К) Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка (К), която се формира по следната формула: К = (0,20 * С) + (0,50 * То) + (0,30 * Ф) където: С е оценката на срока за изпълнение на дейностите от поръчката Т е оценка на техническото предложение Ф е оценка на ценовото предложение на участника Максималният брой на точките в комплексната оценка е 100 т. Получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І.Приложенията към поканата и настоящите указания за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя - http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani. ІІ.Офертата следва да бъде представена на Възложителя – Община Момчилград, гр.Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12 до 17:00 часа на 10.09.2015г. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. ІІІ.Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 11.09.2015 год. от 12:00 часа в Община Момчилград, гр.Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12. Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Момчилград, гр.Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки. ІV.Всяка оферта трябва да съдържа сл.информация и приложения: 1.Представяне на участника (Приложение №1), включващо: 1.1. Посочва се ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент.информация в съответствие със зак-то на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Към него се представят доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП. 2. Доказателства за техническите възможности и квалификация:2.1. Справка-Декларация, съдържаща списък на инженерно-техническия персонал (Приложение №2), който ще бъде ангажиран с обекта на общ.поръчка, в която е посочено образованието, проф.квалификация и проф.опит на вкл.в списъка техн.лица;2.2. Справка-декларация по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП (Приложение №3), за изпълнени договори за строителство, еднакви или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Справката-декларация трябва да е придружена от доказателства за посочените данни; 2.3. Справка-декларация за техническото оборудване по образец (Приложение №4), с посочване на основни параметри на оборудването като – марка/модел, капацитет, доп.оборудване, основание за ползване.; 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и по чл.47,ал.5 от Закона за обществените поръчки - Приложение №5.; 4. Ценова оферта – Приложение №6 - съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен носител; 5. Техническо предложение - Приложение №7- по приложения образец, и следва да съдържа задължително като минимум изискуемата по образеца информация при съблюдаване на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП - Приложение №8; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №9; 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 - Приложение №10.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2015