Версия за печат

BG-Своге

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия Велизар Пеев, ул. Отец Паисий №9, За: Станчо Иванов Атанасов, България 2260, Своге, Тел.: 0726 98844, E-mail: pg_vpeev@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pg-vpeev.com.

Адрес на профила на купувача: http://profile.pg-vpeev.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на оборудване за кабинет - ателие по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015г. на Министерски съвет. Поръчката включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за кабинет - ателие. Обособена позиция 1: Лазерна система за рязане на метал - 1 брой Обособена позиция 2: Електромеханична гилотина - 1 брой

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42630000, 42632000, 42631000

Описание:

Инструменти за металообработващи машини
Цифрово-програмни металообработващи машини
Машини за довършителни операции по обработка на металите


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1: Лазерна система за рязане - 1 брой с максимална прогнозна стойност 20 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2: Електромеханична гилотина - 1 брой с максимална прогнозна стойност 11 900 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за кабинет - ателие. Участникът следва да предложи гаранционен срок на предлаганото от него оборудване, подробно да изложи в техническото си предложение условията, които предлага за осъществяване на безплатната поддръжка и сервизно обслужване през гаранционния период, включително гарантирано време за ремонт на дефектирало оборудване. Гаранционното обслужване трябва да се извършва в сервизите, посочени от участника. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя всички оригинални счетоводни документи, свързани със стоките (фактури, митнически декларации и т.н.), както и документите, свързани с употребата на стоките, предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционни срокове и т.н.). Специфичните технически изисквания към оборудването са описани подробно в “Техническата спецификация”. Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-продължителен от 30.11.2015 год. Офертите на участниците ще бъдат оценявани и класирани според критерия „икономически най-изгодна оферта” съгласно методика, определена от Възложителя. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне три доставки или услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации на Възложителя в настоящата процедура Невъзможността на участника да предостави цялата изискана информация или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията на Възложителя при всички случаи е риск за участника и води до отстраняването му от процедурата. Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Всеки участник може да представи само една оферта на хартиен носител за една или повече обособени позиции от предмета процедурата. Офертата обаче трябва да обхваща целия обем на всяка една от обособените позиции. Не се допускат варианти на офертата. При наличието на варианти офертата не се разглежда и участникът се отстранява. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: а) Техническа оценка Ti – 80%; б) Ценова оценка Ci – 20 %. Методът се базира на изчисляване на комплексна оценка на офертата на всеки кандидат, като се измерва в брой точки.Участникът получил най-голям брой точки се класира на първо място. Класирането на участниците се извършва в низходящ ред. Формулата за определяне на комплексната оценка е KO = Ti + Ci, където Ti – е техническа оценка на предложението, определя се съгласно правилата, описани в т.2.2; Сi – е ценова оценка на предложението, определя се съгласно правилата, описани в т.2.4; i - e пореден номер на офертата и е = 1 до n, където n е общият оброй на участниците в класирането, от Методиката за оценка на офертите

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://profile.pg-vpeev.com/ Отварянето на офертите ще се извърши на 10.09.2015г. от 13,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/09/2015