Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, Ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: инж. Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia. bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia. bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150831QSvz482538.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN 1041, /ІІІ-118, Комарево - Долна Митрополия/ - Подем – Рибен - ДЗС „1 май” от км.0+750 до км. 3+300, PVN 2046, /ІІІ-118, Подем-Долна Митрополия/-Биволаре от км. 0+000 до км.1+800, PVN 3044, /ІІІ-118, Подем – Долна Митрополия/-Божурица - /PVN 1042/ от км.0+000 до км. 2+100 “

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Долна Митрополия провежда настоящата обществена поръчка във връзка с предстоящо кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България с проект: „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона” , в който е включен обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“, PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/, PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Божурица /PVN 1042. С оглед на това обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на услуги по изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN 1041, /ІІІ-118, Комарево - Долна Митрополия/ - Подем – Рибен - ДЗС „1 май” от км.0+750 до км. 3+300, PVN 2046, /ІІІ-118, Подем-Долна Митрополия/-Биволаре от км. 0+000 до км.1+800, PVN 3044, /ІІІ-118, Подем – Долна Митрополия/-Божурица - /PVN 1042/ от км.0+000 до км. 2+100.“ Проектът следва да бъде изготвен в съответствие с техническото задание, неразделна част от документацията в следните проектански части: „Геодезия” , „Пътна с организация на движението”, „ПБЗ”, „ПУСО“ и „Сметна документация - КСС”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение е гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи условия • Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. • При сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 от ЗОП, както и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП и валидна за срока на договора застрахователна полица „Професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (Д.В. бр.17/2004г.). Технически изисквания 1). Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата услуги по проектиране на минимум 1 (един) инвестиционен проект за изграждане на нови и/или реконструкция на съществуващи пътища и/или улици от първостепенната улична мрежа и съоръженията към тях 2). Участникът следва да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от квалифицирани специалисти, с пълна проектантска правоспособност , включваща минимум следните експерти : Ръководител на екипа – Инженер Пътно строителство; Инженер – геодезист; Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1. Списък на услугите, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Списъкът трябва да бъде придружен от доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2. Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок за изпълнение – П1 – макс.бр.точки. 100, отн.теж. в КО – 60% 2. Ценово предложение – П2 – макс.бр.точки. 100, отн.теж. в КО – 40% Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х 60 %+ П2х 40 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ - П1 – Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 60% и се изчислява по формулата: П1 = (П1min/П1i) х 100, където • П1i – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • П1min – минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата, следваща подписването на договора за обществена поръчка и приключва с подписването на приемно предавателен протокол за приемане на изготвеният инвестиционен проект и не може да бъде по-дълъг от 7 /седем/ календарни дни. Забележка: Предложенията по показател срок за изпълнение се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката – 7 (седем) календарни дни. 2. Показател „Ценово предложение“ П3 - предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %; П3 = (Цmin / Цi) х 100 Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3;. • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №4; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образец №4 се представя от всеки участник в обединението. • Списък на услугите, свързани с изготвянето на инвестиционни проекти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец № 5. • Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – Образец №6. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №7; Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец №7 – оригинал и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, като той не може да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката от 7 /седем/ календарни дни. В случай че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, Техническото предложение за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора. • Ценово предложение - Образец №8; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №8 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 10.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2015