BG-Лом

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Клон - териториално поделение Лом на ДП Пристанищна инфраструктура, пл. Независимост, За: Ирена Матеева, Р България 3600, Лом, Тел.: 0971 68383, E-mail: i.mateeva@bgports.bg, Факс: 0971 66972

Място/места за контакт: Клон - териториално поделение Лом

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/102.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране, доставка и монтаж на офис обзавеждане за 3-ти надпартерен етаж на административна сграда в гр. Лом

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39150000

Описание:

Различни видове мебелировка и оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Помещенията, които следва да бъдат обзаведени с доставените и монтирани офис мебели са 14 на брой. За обзавеждане на помещенията е необходимо да бъдат доставени и монтирани на място офис мебелите, които са подробно описани по видове, брой, форма и размери в Техническата спецификация и приложената към нея Таблица с минималните технически изисквания към мебелите, неразделна част от документацията. Размерите, които са посочени за мебелите, са ориентировъчни и участниците могат да се придържат стриктно към тях или да предлагат мебели, близки до размера на посочените, съобразени с размерите на конкретното помещение, в което ще бъдат монтирани.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Лом, ул. „Пристанищна” № 21

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участниците 1.1. В поръчката могат да участват всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица и техни обединения, които отговарят на условията в ЗОП, другите нормативни актове, приложими към предмета на поръчката, поканата и настоящата документация. Участниците следва да проучат и да спазват всички изисквания, които се съдържат в поканата, настоящата документация и приложенията към нея. 1.2. Всеки участник има възможност да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Външни експерти, участвали при изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка не могат да участват в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения - участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. 1.3. Не се допуска до участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47. ал. 1, т. 1 (без б. „е") от ЗОП, а именно: да е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194¬217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. Не може да участва в поръчката чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а"-„д" от ЗОП. 1.4. Изисквания за технически възможности на участниците: Участникът да има опит в изпълнението на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на оферти. Под сходен предмет се разбира: доставка и монтаж на офис мебели или обзавеждане. 1.5. Участникът следва да разполага с поне една сервизна или ремонтна база, чрез която ще осъществява гаранционния сервиз и поддържане на доставените и монтирани мебели. 1.6. Участникът следва да разполага с действаща внедрена система за управление на качеството съгласно ISО 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката. 2. Изисквания към обзавеждането. Предложеното обзавеждане и всеки негов елемент поотделно трябва да отговаря на изискванията на възложителя. Класът мебели да е среден, стандартно изпълнение, с изключение на помещение „Офис директор”, мебелите за което да са среден клас, ниво „мениджмънт”. Отделните елем. на обзавеждането, съставните им части и материалите, от които са направени, да са с най-високо качество за съответния клас мебели и да съответстват на действащите технич. норми, да са устойчиви на механ. въздействия; влагоустойчиви, термоустойчиви и устойчиви на хим. възд-вия в нормалните граници за офис обзавеждане. Всички ползвани за изработката на офис мебелите материали да са без вредни за човешкия организъм емисии. Отделните елементи на обзавеждането да хармонират помежду си, да създават единен интериор в съвременен стил, да осигуряват максимална гъвкавост, както и да съответстват на функц. предназначение на раб. места, в които ще бъдат монтирани. Обзавеждането и всички негови елементи и детайли трябва да са със съвременни ергономични форми и дизайн.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите на участниците ще се оценяват и класират по критерия „икономически най- изгодна оферта" въз основа на два показателя: •Предложена цена, с относителна тежест в комплексната оценка - 40 точки и •Техническо предложение, с относителна тежест в комплексната оценка 60 точки, както и съобразно посоченото в „Методика за оценка на офертите", описана в настоящата документация. Оценката по показателя Техническо предложение представлява резултат от сбора на оценките по три подпоказателя: •Срок за изпълнение на поръчката, в календарни дни, с максимален брой точки, които може да получи офертата на участник по този подпоказател - 20 точки; •Гаранционен срок, в месеци, с максимален брой точки, които може да получи офертата на участник по този подпоказател - 10 точки; •Предложение за функционалност, технологичност и визуализация на мебелите, в 3D проект, с максимален брой точки, които може да получи офертата на участник по този подпоказател - 30 точки. Класирането се извършва на базата на получените комплексни оценки, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-голям брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Изискванията към участниците, изискуемите документи и информация са подробно описани в документацията за участие, публикувана в "Профил на купувача", раздел "Публични покани", на адрес: http://bgports.bg/bg/zop/102 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в Клон - териториално поделение Лом на адрес: гр. Лом, площад „Независимост", сграда „Митница”, вход на „Деспред" в 11:00ч. на първият работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/09/2015