Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: началник отдел РУТ М.Иванова, гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/135-izvarshvane-na-uslugi-po-sklyuchvane-na-zastrahovki-zlopoluka-i-zhivot-palno-avtokasko-i-grazhdanska-otgovornost-imushtestvo-za-nuzhdite-na-obshtina-lukovit-po-obosobeni-pozitzii.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“ и „Живот”, „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” , „Имущество“ за нуждите на Община Луковит по обособени позиции“: 1.„Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“ и „Живот”, 2. „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност”, 3. „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Имущество“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66515000, 66516000, 66511000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Животозастраховане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 включва: Застраховка “Живот” трябва да има застрахователно покритие за следните рискове: Смърт на застрахованото лице, Трайна нетрудоспособност на застрахованото лице, Временна загуба на трудоспособност, Медицински разходи, които включват: дневни пари за болничен престой, медицински и транспортни разходи, суми за оперативно лечение. Застраховка “Злополука” трябва да има застрахователно покритие за следните рискове: Смърт на застрахованото лице в резултат на злополука, Трайна нетрудоспособност на застрахованото лице в резултат на злополука, Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука, Медицински разходи, които включват: дневни пари за болничен престой, медицински и транспортни разходи, суми за оперативно лечение. Обособена позиция № 2 „Застраховане на моторните превозни средства на Община Луковит със застраховки “Пълно автокаско” покриващо всички рискове, включително пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж на цялото МПС, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия, внезапно отваряне на капак или врата, счупени стъкла и други, “Злополука на местата в МПС” Рисковете, които трябва да се покриват са: смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП, включително мястото на водача и “Гражданска отговорност” на автомобилистите” Рисковете, които трябва да се покриват са: гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховането на МПС, посочени в описа Приложение № 2 към документацията. Обособена позиция № 3 „Имущество“ за нуждите на Община Луковит, включваща: „Застраховане на настолни и преносими компютри на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество” и „Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество”, както и спомагателни рискове”. Описът на имуществото на Община Луковит, подлежащо на застраховане, се съдържа в Приложение № 3.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Луковит, Община Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

От участниците се изисква да посочат център за обслужване на клиенти в гр. Луковит или Област Ловеч и лице за контакти, които ще отговарят за преференциалното обслужване на Възложителя. Когато се подава оферта по повече от една обособена позиция, центърът за обслужване на клиенти и лицето за контакти могат да са едни и същи за всички позиции. По всяка от обособените позиции се изисква да бъде предложено участие на Възложителя в положителния резултат под формата на връщане на премия в размер, срок и при квота на щетимост, предложени в офертата. Застрахователната премия за всяка от обособените позиции се заплаща от Възложителя по банков път, еднократно до 5 (пет) работни дни след сключване на договора.Срокът на валидност на офертите е 60 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана. Участниците трябва да представят: 1. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнени по образец (Приложение № 1 Приложение № 1.1 към документацията) - оригинал; 2. Валиден лиценз по Кодекса за застраховането за съответните застраховки по позицията, за която/които се подава оферта (заверено от участника копие); 3. Общи условия на застрахователя за съответния вид застраховка (заверено от участника копие). Срок за изпълнение на позициите 12 месеца. Финансирането по обособените позиции се осигурява от бюджета на Община Луковит. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече от обособените позиции.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите да бъдат отворени на: 09.09.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/09/2015