Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150827FJXK2405031.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата публична покана е за 24 месечна абонаментна поддръжка на климатични системи, описани по вид и количество в предмета на поръчката - Приложение № 1

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 39717200

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка на 270 бр. климатици – “сплит” система, 24 бр. гаранционни "климатици-сплит" система, 11 бр. климатични инсталации, 86 бр. конвектори и 1 бр. климатична камера

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Свети Георги Софийски № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2.Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3.Представяне на участника, включващо: 3.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2.при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5. Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП /валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 7.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 8. Списък /оригинал, по приложен образец/ на услугите, еднакви или сходни с предмета на публичната покана, като стойност или количество, изпълнени през последните три години, считано от датата на нейното обявяване, включително стойности, дати (или срок на договора) и получатели, придружен от доказателства за изпълнение на услугите. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. (Ако участникът посочи публичния регистър на АОП, той следва да посочи уникалния номер на поръчката, където възложителят може да види информацията за изпълнен договор. Ако там не е публикувана информация за изпълнен договор, възложителят не може да приеме посочването на регистъра като доказателство за технически възможности на участника) 9. Декларация от участника, че разполага със собствена или наета сервизна база на територията на гр. София за извършване на следгаранционна поддръжка. 10. Декларация от участника, че разполага с технически квалифициран персонал за извършване на извънгаранционната поддръжка. В декларацията се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата. 11. Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирано лице – копие, заверено от участника. 12. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора. 14.“Техническо предложение” на участника по образец на възложителя – Приложение №3. 15.„Предлагана цена” на участника по образец на възложителя - Приложение №4.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 11.09.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2015