Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: rstoilov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-032.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на Програма за управление на отпадъците 2014 г. – 2020 г.” Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват разработване на Общинска програма за управление на отпадъците за периода до 2020 г. включително, на основата на анализи на състоянието на управлението на отпадъците и съответните прогнози за развитието, както и на изискванията към общините в ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него, като се вземат предвид и възможностите за финансиране на проекти на общините в сектор „Управление на отпадъците” от европейски и национални фондове и програми. В допълнение Изпълнителят трябва да подготви информация до компетентния орган за преценка необходимостта от екологична оценка на общинската програма за управление на отпадъците, в съответствие с Наредбата за екологична оценка на планове и програми, както и да подготви и участва в обществените консултации по програмата. Срок на изпълнение: 135 /сто тридесет и пет/ дни, считано от датата на регистрационния индекс на общината, със следните междинни срокове и резултати, които се представят под формата на доклади: 1.Първи етап – срок до 45 дни от датата на регистрационния индекс на общината. Резултатите от първи етап се представят на Възложителя под формата на първи междинен доклад. 2.Втори етап – срок до 15 дни след представяне от Възложителя на бележки по резултатите от първи етап. Резултатите от втория етап се представят на Възложителя под формата на втори междинен доклад. 3.Трети етап – срок до 60 дни след предаване от Изпълнителя на Възложителя на резултатите от втория етап. 4. Четвърти етап – срок до 15 дни след представяне от Възложителя на бележките по проекта на общинска програма за управление на отпадъците, изготвена по време на третия етап. Срокът на изпълнение (135 (сто тридесет и пет) дни) спира да тече от датата на предаване на съответния доклад, до датата на предаване от Възложителя към Изпълнителя забележки за съответния доклад. Възможно е Изпълнителят да започне изпълнението на даден етап от обществената поръчка преди окончателното приключване на предходните етапи. Времето за предоставяне на бележки от Възложителя на Изпълнителя по отделните етапи е извън посочените по-горе максимум 135 дни за изпълнение на дейностите по обществената поръчка. Към документацията за участие е приложена Техническа спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79723000

Описание:

Услуги, свързани с анализа на отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участникът представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Образец №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение-Образец №2;4.Ценово предложение-Образец №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец №5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Заб.:Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуги, свързани с разработването на стратегически документи на национално/регионално или общинско равнище и/или управление на проект в областта на управление на отпадъците. 6.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на екипа от експерти, който да осигури точното, качествено и своевременно изпълнение на предмета на поръчката–свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник следва да разполага с екип, включващ най-малко 4 ключови експерти (един ръководител на екипа и трима ключови експерти), които отговарят на следните изисквания за професионална квалификация, умения и опит:1.Ръководител екип - следва да притежава професионална квалификация и опит, свързан с предмета на поръчката, както следва: а) висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; б) не по-малко от 3 години опит или изпълнение на поне 1 договор за услуги като ръководител на екип за разработване на стратегически документи на национално/регионално или общинско равнище и/или управление на проект в областта на управление на отпадъците.2.Ключови експерти-трима ключови експерти, които отговарят за разработването на общинската програма за управление на отпадъците.2.1.Ключов експерт №1–стратегическо планиране,следва да притежава професионална квалификация и опит,свързан с предмета на поръчката,както следва:Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест в комплексната оценка са както следва:Показател-П1 Тематичен обхват и методология за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя - максимална оценка 70 точки;Показател-П2 Предложена от участника цена за изпълнение на обществената поръчка в лева без ДДС – максимална оценка 30 точки.Показател-П1 Тематичен обхват и методология за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя се определя по следния начин:По този показател комисията ще оценява съответствието и пълнотата на „Предложението за изпълнение на обществената поръчка“ на участника, с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на целите, посочени в техническото задание.Максималната оценка по този показател е 70 точки и представлява сбор от точките по следните подпоказатели:П1=П1.1+П1.2+П1.3+П1.4 Подпоказател П1.1 – Предложение на участника относно разработване на анализите и прогнозите като основа за изготвянето на програмата за управление на отпадъците от гледна точка на отразяване на изискванията на националната нормативна уредба към общините - с максимална оценка 30 точки;Подпоказател П 1.2 – Предложение на участника за изготвяне на плана за действие с подпрограмите на програмата за управление на отпадъците от гледна точка на отразяване на изискванията на националната нормативна уредба - с максимална оценка 20 точки;Подпоказател П 1.3 - Предложение на участника относно осъществяването на консултации с обществеността и другите заинтересовани страни - с максимална оценка 10 точки;Подпоказател П 1.4 – Предложение на участника относно изготвяне на информацията до компетентния орган (РИОСВ), за преценка необходимостта от екологична оценка на общинската програма от гледна точка на отразяване на изискванията на националната нормативна уредба - с максимална оценка 10 точки.Комисията ще определя оценките по подпоказатели П1.1,П1.2, П1.3 и П1.4 по скала за оценки,приложена в документацията за участие.Показател П2 Предложена цена за изпълнение на обществената поръчка се определя по следната формула:П2 = Cmin/ Cn х 30, където: Cmin е най-ниска обща цена в лева без ДДС, предложена от участник;Cn е общата цена в лева без ДДС, предложена от съответния оценяван участник. Максималната оценка по този показател е 30 точки.Комплексната оценка КО се изчислява по формулата: КО = П1 + П2; Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка КО, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка КО на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":а) висше образование,образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” или еквивалентна образователна степен,придобита в чужбина;б)не по-малко от 3 год. опит или участие в изпълнение на поне 1 договор за услуги като експерт по стратегическо планиране за изпълнение на консултантски услуги свързани с разработване на стратегически документи на национално/регионално или общинско равнище и/или управление на проект в областта на управление на отпадъците.2.2.Ключов експерт №2–управление на отпадъци следва да притежава професионална квалификация и опит,свързан с предмета на поръчката,както следва:а) висше образование,образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” или еквивалентна образователна степен,придобита в чужбина;б) не по-малко от 3 години опит или участие в изпълнение на поне 1 договор за услуги като експерт по управление на отпадъците за изпълнение на консултантски услуги, свързани с разработването на стратегически документи на национално/регионално или общинско равнище и/или управление на проект в областта на управление на отпадъците. 2.3.Ключов експерт № 3 – общински финанси - следва да притежава професионална квалификация и опит, свързан с предмета на поръчката, както следва: а) висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; б) не по-малко от 3 години опит или участие в изпълнение на поне 1 договор за услуги като експерт по общински финанси за изпълнение на консултантски услуги свързани с разработването на стратегически документи на национално/регионално или общинско равнище и/или управление на проект в областта на управление на отпадъците.7.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Заб:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–своб. форма удостоверяващ обстоятелството.8.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр. №6;9.Нот. заверено пълномощно на лицето/ата,подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.10.Списък на документите,приложени към офертата,подписан и подпечатан от Участника.Заб:Към документацията се съдържа и Обр. №7-Проект на договор,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране:Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 09.09.2015 г.,16:00 ч,в стая №19,в сградата на Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,представя:документ/и,издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана,документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-032.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/09/2015