BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, гр. Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150826iPNz305823.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на необходимите количества комбиниран фураж за животни за нуждите на Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Медицински факултет и Учебно – опитно стопанство при тракийски университет, гр. Стара Загора, по обособени позиции. Осем обособени позиции, съдържащите се в наименованието на настоящата обществена поръчка. Могат да се подават оферти за една или няколко обособени позиции. обособена позиция №1 – Периодична доставка на фураж за кокошки обособена позиция № 2 – Периодична доставка на фураж за гризачи обособена позиция № 3 – Периодична доставка на фураж за животни обособена позиция № 4 – Периодична доставка на шрот обособена позиция № 5 – Периодична доставка на пшеница обособена позиция № 6 – Периодична доставка на царевица обособена позиция № 7 – Периодична доставка на креда обособена позиция № 8 – Периодична доставка на изсушен спиртоварен остатък Възложителят се разплаща за доставените комбинирани фуражи в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15712000

Описание:

Сух фураж


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на комбинирания фураж се извършва по заявка на съответното структурно звено на Тракийски университет. Всяка доставка се удостоверява с приемо – предавателен протокол, подписан от представители на двете страни. Доставките се извършват периодично по предварителни заявки, направени най – малко 5 работни дни преди датата на извършване на доставката. При доставката на фуража Изпълнителят трябва да представи документи за произход, вид и качество съгласно Закона за фуражите. Доставките на заявените количества се извършват до посочените адреси в Приложение № 3 с транспорт на Изпълнителя, без да се калкулират допълнителни разходи за транспортната услуга. Транспортните и товаро-разтоварни разходи се включват в цената на фуражите. Качество на стоките, предмет на доставката: – Комбинираните фуражи се доставят, като качеството им отговаря на изисквания на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). – Остатъчен срок на годност: не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя. При рекламацията за явни недостатъци, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в тридневен срок от доставката за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените количества комбиниран фураж. Изисквания към офертата Участниците трябва да подготвят и представят своята оферта, която следва да е в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП, настоящата документация и посочените в публичната покана условия. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта за една или повече обособени позиции. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Оферта, съдържаща варианти и/или предложение само част от артикулите по съответната обособена позиция, посочени в Техническото задание, няма да бъде разглеждана и допусната да участва в класирането. Не се допуска участник да бъде подизпълнител на друг участник. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската му регистрация или от изрично упълномощено за това лице. Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език или съответно да са представени допълнително в превод на български, с номерирани страници, без поправки и/или изтривания. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Указания за подготовката на офертата Офертата трябва да съдържа следните документи: Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения по Образец № 1 (оригинал); Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, съответно за актуална съдебна регистрация или посочване на ЕИК по смисъла на чл. 23 от Закона за търговския регистър. Нотариално заверено Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Попълнен образец на Оферта – Образец № 1. Попълнен образец на Техническо предложение – Образец 2 /Приложение № 1 към договора/. Техническото предложение, изготвено по Образец № 2 при съблюдаване на изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. Всяко констатирано несъответствие или непълнота на техническото и ценово предложение на участника, респективно на поставените в Публичната покана изисквания, ще се приеме от Възложителя като основание за отстраняване на подадената оферта за участие в настоящата обществена поръчка и същата няма да участва в класирането за избор на изпълнител. Попълнен образец на Предлагана цена – Образец № 3 /Приложение № 2 към договора/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/09/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Право на участие в настоящата обществена поръчка имат всички физически и юридически лица, които отговарят на поставените в настоящата Публична покана условия. Всички участници се ползват с равни права. Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат - гр. Стара Загора, Студентски град, стая 335, в срок до 15:30 часа на 08.08.2015 год. Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 09.09.2015 год. в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/09/2015