Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Напоителни системи ЕАД, ЕИК 831160078, бул. Цар Борис III № 136, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office.central@irrigationsystems.bg, Факс: 02 8564842

Място/места за контакт: Дирекция Европроекти и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.irrigationsystems.bg.

Адрес на профила на купувача: http://irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/288-2015-08-25-14-06-09.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”. „Напоителни системи” ЕАД е търговско дружество с държавно участие в капитала и като такова следва да спазва и изискванията на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК). Обект на настоящата поръчка за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции. На основание горното, Възложителя спазва разпоредбите на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и прилага правилата по приложение №3 в частта „Правила за концентрация, отчетност и контрол” към чл. 13 „б” от ПРУПДТДДУК. Възложителя възлага нова публична покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове, като предмета на настоящата поръчка е еднакъв с този на Публична покана №9044017. Възложителят цели да сключи договори с достатъчен брой финансови/кредитни институции за предоставяне на сходни финансови услуги за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД, за да спази изискването на т.3.2 от приложение №3 от ПРУПДТДДУК, а именно, че „нетната експозиция на възложител с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000лв. към една кредитна или финансова институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на възложителя”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството/обемът на услугите, които са необходими на Възложителя, не е възможно да се определи към момента на възлагане на обществената поръчка. Остойностяването на услугите по договора ще се осъществява на база предложените, от избрания за изпълнител участник, единични цени за отделните банкови услуги , описани в Техническата спецификация, към поканата. Договорът за изпълнение на услугата ще се сключи за срок от 12 /дванадесет/ календарни месеца или до достигане на сумата от 66 000 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България, клоновете на "Напоителни системи" ЕАД намиращи се в: гр. София, гр. Дупница, гр. Враца, гр. Видин, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Варна, гр. Шумен, гр. Русе, гр. Плевен, гр. Сливен, гр. Стара Загора, гр. Бургас и гр. Хасково.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Оферта, съдържаща варианти, няма да бъде разглеждана и допусната да участва в класирането. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай, че офертата на участника е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите съдържащи се в офертата; 2. Представяне на участника - по образец; 3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 4. Заверено копие от лиценз /съгласно чл. 15 от Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издадени от Българската народна банка по Закона за кредитните институции/, издадени от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на дейност; Забележка: Гореописаното изискване за представяне на лиценз за извършване на банкова дейност се отнася за участници в процедурата, които са банки със седалище в Р.България или банки със седалище в чужбина, които участват в настоящата процедура чрез свой клон в страната. Участниците, които са с регистрация в чужбина представят съответни разрешения и /или регистрация за извършване на дейност съгласно законите на държавата по регистрация на участника. 5. Списък-декларация на банковите клонове /офиси или представителство/ на територията на Р България. Минимално изискване: Банката да разполага с клонове /офиси или представителство/ миниум в следните градове - гр. София, гр. Дупница, гр. Враца, гр. Видин, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Варна, гр. Шумен, гр. Русе, гр. Плевен, гр. Сливен, гр. Стара Загора, гр. Бургас и гр. Хасково. 6. Участникът следва да разполага с платформа за интернет банкиране. Минимално изискване: Участникът следва да разполага с платформа за интернет банкиране. 7. Предложение за изпълнение на поръчката с описание на платформата за интернет банкиране - по образец; 8. Ценово предложение - по образец с приложена ценова таблица за банковите услуги; 9. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора-по образец. Срокът на валидност на офертите следва да е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за поръчката. Допълнителна информация за настоящата публична покана, техническа спецификация, проект на договор, методика за оценка на офертите и образец на оферта са публикувани на електронната страница на "Напоителни системи" ЕАД в "Профила на купувача", раздел "Публични покани".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за определяне на комплексна оценка на офертите с тяхната относителна тежест в комплексната оценка, са следните: НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА /Нп/- с обща тежест- 40 % 1. Срок за обслужване на левовите преводи за нареждания през платформата за електронно банкиране в деня на нареждането по системата РИНГС- 15 % 2. Срок за обслужване на левовите преводи за нареждания през платформата за електронно банкиране в деня на нареждането по системата БИСЕРА- 25 % КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА /Кп/- с обща тежест- 60 % 3. Такса при левовите преводи, осъществявани в системата БИСЕРА за платежни нареждания през системата за електронно банкиране- 14 % 4. Такса при левовите преводи, осъществявани в системата РИНГС за платежни нареждания през системата за електронно банкиране- 7 % 5.Такса при осъществяване на вътрешнобанкови преводи- 5 % 6. Такса за масови преводи към други банки- 14 % 7. Такса за масови преводи при вътрешнобанков превод- 8 % 8. Такса при преводи на хартиен носител в системата БИСЕРА- 1 % 9. Такса при преводи на хартиен носител в системата РИНГС- 1 % 10. Такса при преводи на хартиен носител за вътрешнобанков превод- 1 % 11. Такса за усвояване на банкова гаранция- 0,5 % 12. Такса за одиторско потвърждение на салда по банкови сметки- 0,5 % 13. Такса за заверка на копие от получен превод по сметка на “Напоителни системи” ЕАД за текущата година- 0,5 % 14. Такса за заверка на копие от получен превод по сметка на “Напоителни системи” ЕАД за предходен период- 0,5 % 15. Такса за обслужване на разплащателни сметки В ЛЕВА, включваща: 15.1 Такса за откриване на сметка – 2% 15.2. Такса за месечно обслужване – 2% 15.3. Такса за закриване на сметка – 2% 16. Такса за извлечение от сметка- 1 % В методиката за оценка на офертите се съдържа информация, за начина на определяне на комплексната оценка на всяка оферта, за показателите и относителната им тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки показател. Методиката за оценка на офертите се прилага за оценка на офертите по всяка от обособените позиции от предмета на поръчката. Методиката за определяне на комплексната оценка и подпоказателите са публикувани към публичната покана в раздел "Публични покани" в "Профил на купувача", на официалната интернет страница на "Напоителни системи"ЕАД.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/09/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти могат да бъдат подавани, в деловодството на „Напоителни системи” ЕАД на адрес: гр. София, 1618, бул.”Цар Борис III” №136, ет. 3, всеки работен ден от 9:30 часа до 17:00 часа до крайния срок за получаване на оферти, посочен в Публичната покана. Отварянето на офертите ще се проведе на 07.09.2015 г. /Понеделник/ от 11:00 часа в Заседателната зала на „Напоителни системи” ЕАД на адрес: гр. София, 1618, бул.”Цар Борис III” №136, ет. 3. Стойността на услугите по предмета на поръчката ще се заплащат със собствени средства на "Напоителни системи" ЕАД. Допълнителна информация и документи , свързани с публичната покана, могът да бъдат получени на електронната страница на "Напоителни системи" ЕАД в "Профила на купувача", раздел "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/09/2015