Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3395-kompleksno-pochistvane-na-administrativna-sgrada-na-obshtina-qtundzhaq-nahodyashta-se-v-gr-yambol-pl-qosvobozhdenieq-1-i-drugi-sgradi-obshtinska-sobstvenost.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е комплексното почистване на административната сграда на Община "Тунджа" и прилежащите към нея площи, находящи се в гр. Ямбол, пл. "Освобождение"№1 и други сгради общинска собственост.Услугата включва „поддържащо” /ежедневно/ почистване и „основно” почистване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата включва „поддържащо” /ежедневно/ почистване и „основно” почистване както следва: 1.Дейности, включени в „поддържащо” /ежедневно/ почистване: - машинно почистване на подове с текстилно покритие /мокети, пътеки, килими/, почистване с прахосмукачка – ежедневно; - ръчно почистване на мебели /бюра, шкафове, рафтове, врати, первази ел. ключове и др./ - влажно забърсване ежедневно, а със специализиран препарат – веднъж седмично; - влажно почистване на подове с твърди настилки /мозайка/ коридори – ежедневно, двукратно; - машинно почистване на подове с твърди настилки /мозайка/ коридори – веднъж месечно; - ръчно почистване на санитарно-хигиенни възли, измиване и дезинфекция на под, тоалетна чиния, писоар, мивка и санитарен фаянс. Почистване по мокър, влажен и бършещ способ с препарати. По време на почистването се дезинфекцира и дезодорира, така че да се постига ежедневно пълна хигиенизация; - текущо зареждане с тоалетна хартия, течен сапун, хартиени кърпи за ръце. - wс дезодорант - по 1 бр. за тоалетна чиния за 7 дни; - ръчно почистване на стъкла и дограма във входни зони, портални врати ежедневно, двукратно; - изпразване на кошчета за хартия, боклук и санитарни кофи – ежедневно; - ръчно почистване стълбища – ежедневно, двукратно; - почистване на прилежащи площи пред сградата – ежедневно. 2.Дейности включени в „основно” почистване: - машинно изпиране на подове с текстилни покрития /мокети, пътеки,килими/ - 270 кв. м. - двукратно в годината; - машинно изпиране почистване на тапицерии, мека мебел и столове – 150 кв. м. - двукратно в годината; - ръчно почистване на прозорци /дограма, стъклопакети/ - двустранно, врати /каси/ - веднъж месечно; - ръчно почистване на щори - 165 кв. м. - трикратно в годината; - ръчно почистване на замърсени стени - 250 кв. м. – веднъж месечно; - ръчно почистване на радиатори и климатици - трикратно в годината. 3.Услугата по почистване на други сгради собственост на община „Тунджа”, ще се извършва при необходимост след предварителна заявка с възлагателно писмо, като включва следните дейности: - почистване на подове на коридори с твърди настилки ; - почистване на стълбища; - машинно почистване на подове на помещения с текстилно покритие /мокети, пътеки, килими/ - с прахосмукачка; - влажно почистване на подове на помещения с твърди настилки /балатуми, ламинат/; - почистване на стъкла и дограма- двустранно; - ръчно почистване на санитарно-хигиенни възли; - почистване на прилежащи площи пред сградите. 4.Подходящо време за изпълнение на услугата: 4.1.За дейности, включени в „поддържащо” /ежедневно/ почистване на сградата на общината – от 10:00 до 13:00 ч. и от 17:00 ч. до 19:00 ч./понеделник-петък/. 4.2.За дейности, включени в „основно” почистване на сградата на общината – петък след 17:00 часа, събота и неделя съгласувано с Възложителя. 4.3.За дейностите свързани с почистване на сградата на общината Изпълнителя осигурява за всеки работен ден от 9:00 - 17:00 часа присъствие на свой служител за почистване при необходимост през деня. 4.4.За дейностите свързани с почистване на сгради общинска собственост времето за изпълнение на услугата ще се определя във възлагателното писмо.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на община „Тунджа” и прилежащите площи към сградата, находяща се в гр.Ямбол, пл. Освобождение №1 и съответно други сгради общинска собственост, съгласно възложително писмо.

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Към офертата следва да бъдат приложени следните документи: 1.Административни данни за лицето по чл.101в, ал.1, т.1 от ЗОП /оригинал/ - попълва се - Образец №1, с посочен срок за валидност на офертата - 60 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; 2.Списък – декларация на екипа от лица, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката - попълва се - Образец №2; 3.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка - попълва се - Образец №3; 4. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата /оригинал/ - Образец № 4. Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 /две/ услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите, като доказателство за извършената услуга се представя под формата на: Удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.* Под „услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз, следва да се разбира „услуги свързани с почистване на административни сгради и/или сгради за обществено ползване”.* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания се прилагат за обединението (консорциума и др.) като цяло.* Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и (с нотариално заверено пълномощно) лице или лица, като в офертата се прилага оригинала на пълномощното от представляващия участника. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците; 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП/оригинал/ - попълва се - Образец № 5; 6.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП /оригинал/ - попълва се - Образец № 6; 7.Декларация за съгласие за участие на подизпълнител /оригинал/ - попълва се - Образец № 6а.* Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта; 8.Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; 9.Декларация от всички членове на обединението/консорциума /оригинал/ - попълва се - Образец №7; 10.Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал/- Oбразец № 8; 11.Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - попълва се - Oбразец № 9; 12.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд /оригинал/ - попълва се Образец № 10.* За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенция по социално подпомагане, Агенция по заетостта и МОСВ; 13.Техническо предложение /оригинал/-попълва се - Образец №11. Продължение в допълн. информ....

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/09/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение....14.Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП /оригинал/ - попълва се - Образец №12.* Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това; 15.Ценово предложение /оригинал/ - Образец №13. * При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена се превежда от комисията по чл.34, ал.1 от ЗОП в съответствие с единичната цена на офертата.Предложената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчкатa не може да надхвърля посочената от Възложителя максимално допустима стойност. В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустимaта стойност на обществена поръчка, то не се оценява от комисията.Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в срок до 12:00ч. на 04.09.2015 г. в Деловодството на Община „Тунджа”. Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката, а именно: „Комплексно почистване на административната сграда на Община „Тунджа” находяща се в гр. Ямбол, пл. “Освобождение “ № 1 и други сгради общинска собственост”.Желаещите да получат документацията за участие, могат да направят това до 12:00 ч. на 04.09.2015г. в административната сграда на община „Тунджа”, отдел „Обществени поръчки, ет.3, стая 309. Документацията е публикувана в профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена. Срок на валидност на публичната покана – 04.09.2015 г. Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 04.09.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община „Тунджа”, пл. „Освобождение” №1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно.* Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост.* Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/09/2015