BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/134-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Общата цел на поръчката е да се постигне успешно изпълнение на: „ Основен ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит, община Луковит”, посредством качествено упражняване на строителен надзор в подкрепа на Възложителя. Специфичните цели на поръчката са: - Обезпечаване на законосъобразното започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите, включени в предмета на поръчката; - Недопускане на инциденти и злополуки на строежите, включени в предмета на поръчката, посредством контрол за спазване на мерките за безопасност на обектите от страна на строителя; - Обезпечаване на високо качество на всяки от обектите, включени в предмета на поръчката, посредством контрол за точното изпълнение на инвестиционните проекти и контрол за качеството на влаганите строителни материали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на настоящата процедура, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи законосъобразното изпълнение на строително – монтажните работи (респективно строително-ремонтните работи за съответните дейности) и въвеждането в експлоатация на улична градска мрежа на територаията на Община Луковит. *** Обектът на строителна интервенция по настоящиата процедура е втора група строежи минимум 3-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗУТ и чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Луковит, Община Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП ще бъде отстранен от участие и подадената от него оферта няма да бъде оценявана. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП документите, изрично посочени по-долу за подизпълнителите се представят за всеки един от тях, а изискванията за икономически и финансови възможности, съответно техническите възможности и квалификация се прилагат – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите. Валидна застрахователна полица към датата на подаване на офертата на «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалетна) за консултант, упражняващ строителен надзор, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за ВТОРА категория строежи.Лиценз /удостоверение/, издаден при условията и по реда на чл.166, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/. Чуждестранните участници представят документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (чл. 166, ал. 7 от ЗУТ).Участникът да е упражнявал строителен надзор на: не по-малко от 1/един/ обект, сходни с предмета на поръчката: «Рехабилитация/реконструкция, основен ремонт на улици/пътища през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът трябва да предложи екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Всички технически правоспособни физически лица, ангажирани с обекта на поръчката трябва да са включени в списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от издадения лиценз /удостоверение/ по чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък, при спазване на следните минимални изисквания: 4.3.1. Ръководител екип – вписан в основния или разширен списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003 г.): Висше образование, магистър, строителен инженер, специалност ПС или еквивалент; 4.3.2 Инженер със специалност „Пътно строителство – вписан в основния или разширен списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003 г с образователна степен “Магистър” със специалност „пътно строителство” или еквивалент/, 4.3.3 Инженер – геодезист – вписан в основния или разширен списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003 г.): висше образование по специалностите "Геодезия, фотограметрия и картография", "Земеустройство", "Геодезия", "Маркшайдерство" или "Геодезия и маркшайдерство“ или еквивалент. Про

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Да притежава сертификат на система за управление EN ISO 9001:2008 или еквивалентен. Сертификатът да включва задължителен обхват сходен с предмета на поръчката. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 90 (деведесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаването им. Схема на плащане – Авансово плащане – до 50 % от общата стойност на договора. - Окончателно плащане – 50 % при изпълнение на всички дейности по договора и въвеждане на обектите в експлоатация. Критерий за оценка на офертите е „най- ниска цена“.Срокът за получаване на оферти е 17:00 ч. на 07.09.2015 г. Офертите да бъдат отворени на: 08.09.2015г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.Срокът за изпълнение на строителния надзор е обвързан със срока на изпълнение на договора с предмет: „Основен ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит, община Луковит” но не по- късно от 30.11.2015 год.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/09/2015