Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/193-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка обхваща доставката на лабораторно оборудване за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово”, описанa в Техническата спецификация – Приложение № 1, част от настоящата покана. Място на доставка – гр. Габрово, /землище на с. Гръблевци/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е в размер на 20 833,33 лв. (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 25 000, 00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) с ДДС. Финансирането се осъществява от бюджета на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово” Обхватът на поръчката включва доставка на: Спектрофотометър - бр.1 Термореактор - бр.1 Лабораторен pH метър,в комплект с pH електрод и буферни пазтвори за проверка - бр.1 Лабораторен апарат за БПК в комплект с оптична сонда и шишета на Карлсруе за определяне на БПК - бр.1 Термостат за определяне на БПК - бр.1 Дестилатор - бр.1 Аналитична везна - бр.1 Лабораторна камина - бр.1 Лабораторна сушилня - бр. 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката. Минимално изискване се доказва с валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката – заверено копие. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участнника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта с характеристики на предлаганото лабораторно оборудване, като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя - Образци № 2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a. Валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката – заверено копие. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НЕ по-дълъг от 40 кал. дни след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 03.09.2015 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ” – ГАБРОВО ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ За контакти: 0885 099 619 – инж. Даниела Димитрова; 066 818 382 – Николай Димитров Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 04.09.2015 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участнника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Приложение 1 – Техническа спецификация;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/09/2015