Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Мария Тодорова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611384, E-mail: mimit171@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-031.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на учебни пособия, материали за обучения и костюми по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39162100, 39162000, 18530000, 30195000

Описание:

Дидактично оборудване
Оборудване за обучение
Подаръци и награди
Табла


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на учебни пособия, материали за обучения и костюми: 1.Табла, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 5 броя; 2.Дидактични материали за работа в детските градини, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 5 броя 3.Подаръци за състезания, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 200 броя 4.Награди, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 75 броя 5.Материали за провеждане на състезаният, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 25 броя 6.Образователни пособия и материали за арт терапия, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 13 броя 7.Образователни пособия и материали за арт терапия – материали по модул „театър” , съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 5 броя 8.Програма „Творческо пространство” – материали по модул „танци” , съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 10 броя 9.Програма „Творческо пространство” – материали по модул „история” , съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 50 броя 10.Програма „Творческо пространство” – материали по изобразително изкуство, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 50 броя 11.Обучителни материали за предоставяне на целевата група при посещенията на ромските медиатори, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 22 броя 12.Табла, макети, обучителни филми и др. нагледни материали, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 - 1 брой. В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящaта Техническа спецификация или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38110 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен - гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. «а» и «б» от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Образец № 5;7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 6.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката. Забележка: : Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на учебни пособия, материали за обучения и костюми.Участникът може да е изпълнил доставката на учебни пособия, материали за обучения и костюми в един или няколко договора.Доставката следва да е предоставена в посочения период и да е приключило изпълнението, за което се представят съответните доказателства. Ако участникът е изпълнил доставката на учебни пособия, материали за обучения и костюми в няколко договора, то към всеки се прилагат доказателства.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Образец № 7 и писмено съгласие от подизпълнителите – Образец № 8.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели които формират комплексна оценка: 1. К1 Предложена цена - тежест -60 точки; 2. К2 Срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя- тежест - 40 точки Комплексната оценка (КО) на офертите, се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2, където Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула: К1 = Пmin (най-ниска предложена цена)/ Пi (цената на съответния участник) * 60 където Пmin (най-ниска предложена цена) е най-ниската предложена цена, а Пi (цената на съответния участник) е предложената цена, от оценявания участник по този показател. Участникът с най - ниска предложена цена получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя - тежест 40 (максималният брой точки по този показател е 40 точки), определен по следната формула: К2 = С min (най-кратък предложен срок)/Сi (предложен срок за изпълнени от съответния участник) * 40 където: С min (най-кратък предложен срок) е най-краткият предложен срок за изпълнение, след получена заявка, от Възложителя, а Сi (предложен срок за изпълнени от съответния участник) е предложеният срок за изпълнение, след получена заявка от Възложителя, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение, след получена заявка, от Възложителя, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най - ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна стойност и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 10, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5 и т. 3.6. от т.3. Съдържание на офертата, от документацията.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект BG 06 - 221 „Творческо пространство за малки и големи”, по програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 02.09.2015 г., 16:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-030

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/09/2015