Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: инж. И. Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: София Студентски град, Сграда Ректорат ет. 4, ст. 408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публичната покана е за доставка на покривни панели, тип „сандвич” с изолационен слой от минерална вата между външен и вътрешен лист от профилирана ламарина, всеки с дебелина min 0.50 мм и обща дебелина на „сандвич” панела 120 мм. Ламаринените листове трябва да бъдат покрити с полиестерно покритие min 25mi - цвят RAL 8004/9002. Профилирането на външната ламарина да бъде трапецовидно с пет ребра, всяко от тях с височина поне 50мм, предназначени за 8 бр. бунгала с еднакви размери на покрива – 78.00 м и едно бунгало с размер – 133.00 м. доставката е франко обекта и включва транспорта, сглобяването и поставянето на панелите върху съществуващата покривна конструкция на покривите на бунгалата. Панелите следва да бъдат с окомплектовани със заготовки от ламарина за защита на всички видими участъци от полиуретан както и с подходящи скрепителни елементи.Безплатно гаранционно поддържане и обслужване за срок не по- малко от 30.09.2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44112500, 45261210

Описание:

Материали за покриви
Работи по изпълнение на покривни покрития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Покривните панели, тип „сандвич” са предназначени за 8 бр. бунгала с еднакви размери на покрива – 78.00 м и едно бунгало с размер – 133.00 м. Прогнозна стойност 60 000 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПУСБ „Проф. Н. Хаджиев” – к.компл. Боровец, община Самоков

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 500 /петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/09/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 6. Протокол за извършен оглед. 7 Участниците следва да представят каталожни данни за материалите по т.2.8. от настоящата документация. Същите да са на хартиен носител и всеки лист да бъде с надпис: „ ПУСБ „Проф. Н. Хаджиев” – к.компл. Боровец, община Самоков” - Доставка на покривни панели, тип „сандвич” с топлоизолация; монтаж”, заверени с подпис и печат на Кандидата. 8. Протокол за оглед: Участниците следва в срок до 15:00 часа на 03.09.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка, следва да уговорят един ден предварително/по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 04.09.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 04.09.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/09/2015