BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично- консултативен център2- Сливен ЕООД, бул. Стефан Караджа №2, За: Валентина Лалова; Милена Мангинова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 625028; 0887 427377, E-mail: dkc2sliwen@abv.bg, Факс: 044 635028

Място/места за контакт: гр. Сливен, бул. Стефан Караджа №2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на "Диагностично- консултативен център2- Сливен" ЕООД, гр. Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22458000

Описание:

Печатни материали, изработвани по поръчка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

предмет на договора е отпечатването и достгавка на ваучери за храна за работещите в ДКЦ2 Сливен ЕООД с обща стойност 43 000 лв. без включен ДДС, чрез подписване на договор с оператор, притежаващ съответното разрешение от МФ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, бул. "Стефан Караджа" №2

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията по чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003г., издадена от Министъра на труа и социалната политика и Министъра на финансите и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, валидно към датата на процедурата. Необходимо условие е отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват в търговски обекти на територията на община Сливен, за което всеки един участник следва да представи доказателства за сключени договори.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

30%- най- ниска цена; 70%- брой търговски обекти, с които участникът има сключени договори на територията на община Сливен.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на ДКЦ2- Сливен ЕООД се подават до 16.00 часа на 07.09.2015г. в сградата на ДКЦ2- Сливен ЕООД, бул. "Стефан Караджа" №2, ст.58 на ІІ- ри етаж. Всяка оферта следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или с куриер, като офертите, получени чрез куриер трябва да са представени на посочения от възложителя адрес не по- късно от 16.00 часа на 07.09.2015г. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон. Офертите ще бъдат отворени на 08.08.2015г. от 14.00 часа в стая №58 на ІІ етаж в сградата на ДКЦ 2 Сливен ЕООД. Разглеждането на офертите ще се извърши от длъжностни лица, определени от възложителя. Критерий за оценка на офертите е икономически най- изгодна оферта. Вълзложителят ще сключи договор за възлагане с класирания на първо място участник. При отказ от страна а последния, възложителят определя за изпълнител следващия и сключва договор с него.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/09/2015