Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: инж. И. Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: София Студентски град, Сграда Ректорат ет. 4, ст. 408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поканата е за доставка и монтаж на: а) 16 осветители (прожектори) за употреба на открито IP66, комплект с метал халогенни лампи с мощност 2000W съгласно Приложение 3. Корпусите на прожекторите да са изработени така че да осигуряват защита на МХЛ, независимо от атмосферните условия; Лампите да имат ресурс мин. 4200 часа (до 5% повреди); б) ПРА към прожекторите - 4 броя дроселни табла в принудително вентилирани шкафове, съгласно Приложение 3. в) Изисквания към доставката е франко обекта и включва транспорта, монтажа на осветителите върху 4 броя готови стоманени стълбове, както и тяхната настройка за равномерна осветеност на игралното поле съгласно Техническото задание - Приложение 3. И други съгласно Документация за участие и Техническо задание – Приложение 3 за доставка на прожектори с лампи и ПРА.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31500000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

16 осветители (прожектори) за употреба на открито IP66, комплект с метал халогенни лампи с мощност 2000W, ПРА към прожекторите - 4 броя дроселни табла в принудително вентилирани шкафове. Прогнозна стойност 48 000 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Комплекс Открити спортни съоръжения на НСА „Васил Левски“, УПИ II, кв.25, м.Студентски град, гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 500 /петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: Декларация административни и банкови сведения (по образец). Техническо предложение по образец, отговарящо на техническите характеристики посочени в Техническото задание - Приложение 3. Ценова оферта (по образец). Проектодоговор в три екземпляра (по образец). Референции от клиенти за извършени от Участника доставки на аналогични продукти и изделия. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 03.09.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 03.09.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/09/2015