Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Място/места за контакт: Иванка Ралева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на „КОЦ-ШУМЕН”ЕООД гр.Шумен, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.1.Гама Кодмастер със 64 работни места 1.2.Гама МултиЛаб с 7 работни места 1.3. Гама МултиЛаб-КААВ с 4 работни места 1.4. Гама Стор с 2 работни места

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КОЦ-ШУМЕН ЕООД

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във формата на заверено от участника фотокопие. 1.1.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие; 1.2. Сведения за участника включващи: Фирма (наименование) на участника, седалище и адрес на управление, телефон, факс, пощенски код, адрес за кореспонденция, електронен адрес, лице за контакти (длъжност, адрес, телефон, факс), ЕИК, Ид No ДДС, обслужваща банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката – подписани и подпечатани от законния представител на участника; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок на реакция след подадена писмена заявка – не повече от 24 часа при отдалечен достъп и не повече от 72 часа за всички останали случаи (под формата на декларация) 2.2. Срок за отстраняване на повреда или извършване на услуга – до 24 часа (под формата на декларация) 2.3. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за разработка и техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството; 2.4. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на информационна сигурност в съответствие с ISO 27001:2005 или еквивалентен за разработка и техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция; 2.5.Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на процесите за предоставяне на IТ услуги в съответствие с ISO 20000-1:2011 или еквивалентен за техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция; 2.6. Декларация, съдържаща списък на специалисти за поддръжка и актуализация на информационната система. Участника е необходимо да разполага с минимум 5 (пет) специалисти; 2.7. Участникът да притежава права върху приложните програмни продукти и техните модули, изграждащи информационната система на „КОЦ-ШУМЕН“ЕООД – гр.ШУМЕН за да е в състояние да извършва промени с цел актуализацията им съобразно промените в нормативната рамка (изисквания на НЗОК, МЗ) (под формата на декларация). 2.8. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите (под формата на декларация). 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще бъде заплащана от възложителя за изпълнението на поръчката представлява месечна абонаментна вноска (цена) за софтуерна поддръжка на болнична информационна система, с ДДС и всички разходи по изпълнението на услуга - КОЦ-ШУМЕН ЕООД.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2.1. Абонаментното обслужване включва: 2.1.1. Оказване на консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване на специализиран програмен продукт. 2.1.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити програмни грешки (BUGS). 2.1.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт, направени съобразно промените в нормативната уредба или по друга причина без допълнително заплащане. 2.1.4. Възможност за Организиране на архив на базата данни и предоставените програмни продукти . 2.1.5. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на неспазване на технологичния ред за експлоатация на програмните продукти. 2.1.6. Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди от техническо естество. 2.1.7. Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, непроизтичащи от промени в нормативната уредба. Прогнозната стойност на поръчката е 26 000.00 лева без ДДС. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16.30 ч. На 01.09.2015 г. на адреса на Възложителя - гр.Шумен, ул.Васил Априлов 63 ет.4 „Административен секретар”. Офертите ще бъдат отворени на 02.09.2015 г. от 11:00 ч. в заседателна зала на„КОЦ-Шумен”ЕООД от комисия, назначена от Възложителя. Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на КОЦ-Шумен ЕООД (профил на купувача).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/09/2015