Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Ваня Джурова-юрист по проект, Нели Милкова-ръководител проект, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 0889 763400, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 632781

Място/места за контакт: екип за управление на проект

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150812npSJ1907196.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за доставка на специфични материали и консумативи (комплекти спално бельо, комплект хавлии, одеяла) за Младежкия център“ по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39500000

Описание:

Текстилни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Ценовото предложение, Техническото предложение и Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13691 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За участие в поръчката, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на документацията за участие. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва: наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; както и наименованието на поръчката, за която участва. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 1) Списък с документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2) Представяне на участника – в оригинал (по образец); 3) При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – представя се в случаите когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката (по образец); 5) Декларация за използване ресурс на трето лице – представя се в случаите когато участникът предвижда използване ресурс на трето лице при изпълнението на поръчката (по образец); 6) „Техническо предложение” (по образец); 7) „Ценово предложение” (по образец); 8) Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП. За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: - Списък на доставките (по образец), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки. Доказателството за извършените доставки се предоставя под формата на удостоверение (референция, препоръка), издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана инфoрмация за доставките. Минималните изисквания за технически възможности, на които участникът трябва да отговаря, за да бъде допуснат до участие са както следва: -Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, не по-малко от 3 (три) доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2015 17:15

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация по обществената поръчка може да бъде изтеглена от интернет сайта на община Пловдив на посочения по горе линк. Не се предвижда закупуване на документацията за участие в обществената поръчка. Съгласно чл.101г, ал.3 във връзка с чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки, отварянето на офертите е публично и ще се състои на дата 01.09.2015 г. от 16:30 часа в административната сграда на община Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ет.3, зала № 36.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/08/2015