Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=51.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва да изготви проектно предложение с наименование „Модернизация на окръжен път DJ 506 Скурту Маре (DJ 701) - Негрени, от км 87+000-94+160 (7,160 км) и изграждане на нова пътна връзка, продължение на републикански път II-52, от ОК 9722 на ул. „33-ти св. полк” до ОТ 759 на ул. „Дунав” в гр. Свищов, област Велико Търново”, с което Община Свищов да кандидатства по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион, Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортна мрежа”, включващо: - Извършване на проучване относно необходимостта от проекта; - Подготовка на проектното предложение; - Финансов анализ/анализ „разходи- ползи”. Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 15 000,00 лв. (словом: Петнадесет хиляди лева) без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП. 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, изпълнителите сключват съгласно изискванията на чл.45а от Закона за обществените поръчки. 3. Участникът в обществената поръчка трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 3.1. Участникът да е изпълнил минимум една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката”, следва да се разбира консултантска услуга за изготвяне на проектни предложения и изготвяне на финансов анализ/анализ „разходи и ползи”. 3.2. Участникът следва да разполага минимум със следните експерти, които ще отговарят за извършването на услугата: 3.2.1. Ръководител екип – да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" в област „Социални, стопански и правни науки" с професионално направление „Икономика" (съгласно Класификатора, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, с общ професионален опит - 5 години. Да е бил ръководител на екип за разработване на минимум едно проектно предложение, и/или изготвяне на финансов анализ/анализ „разходи и ползи” в публичния или частния сектор. 3.2.2. Експерт „Финансист” - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" в област „Социални, стопански и правни науки" (съгласно Класификатора, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, с общ професионален опит - 5 години. Да е участвал в изготвянето на минимум един финансов анализ/анализ „разходи и ползи” в публичния или частния сектор. 3.2.3. Координатор екип – да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" в област „Социални, стопански и правни науки" (съгласно Класификатора, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина. Да е участвал в изготвянето на минимум едно проектно предложение в публичния или частния сектор. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. ** Съгласно чл.51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КОФ = П1 х 0,60 + П2 х 0,40 = 100 т. макс. Показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: П1 – Срок за представяне на окомплектованото проектно предложение П1 = П1 мин. / П1 съотв. x 100 П2 - Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката П2 = П2 мин. / П2 съотв. x 100 Максималният срок за изготвяне и представяне на окомплектованото проектно предложение е до 20 календарни дни след подписване на договора за изпълнение. Максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 15 000,00 лв. (словом: Петнадесет хиляди лева) без ДДС.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 01.09.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/08/2015