Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150819USAK2388362.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата публична покана включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията медицинска апаратура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000, 50410000, 50420000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско и хирургическо оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената в документацията техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1431, ул. "Свети Георги Софийски" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2.Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3.Представяне на участника, включващо: 3.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2.при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5.Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП /валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 7.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 8. Списък /оригинал, по приложен образец/ на услугите, еднакви или сходни с предмета на публичната покана, изпълнени през последните три години, считано от датата на нейното обявяване, включително стойности, дати (или срок на договора) и получатели, придружен от доказателства за изпълнение на услугите. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. (Ако участникът посочи публичния регистър на АОП, той следва да посочи уникалния номер на поръчката, където възложителят може да види информацията за изпълнен договор. Ако там не е публикувана информация за изпълнен договор, възложителят не може да приеме посочването на регистъра като доказателство за технически възможности на участника) 9. Пълномощно/оторизационно писмо от производителя на апаратурата за упълномощаване на участника за следгаранционна поддръжка, сервиз, ремонт, доставка на резервни части и др. в Р. България - копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. Ако има участник с оторизационно писмо, то офертата на участник без такова, не се разглежда и оценява за съответната позиция. 10. Лицензия от „Агенция за ядрено регулиране” за поддръжка на апарати с източници на йонизиращи лъчения (изисква се само от участниците за поддръжка на такъв вид апаратура) - копие. 11. Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството - оригинал; 12. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката - копия от дипломи, сертификати за обучение на сервизните специалисти, издадени от фирмата производител на съответната апаратура; еквивалентни, доказващи професионални умения и обучение на сервизни специалисти за позиции от предмета на поръчката, които вече не се представляват от оторизирани фирми в България. Продължава в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

13. Декларация за техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на публичната покана и наличие на сервизна база (с посочване на адрес, телефон и др.) - оригинал; 14. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 15. Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. 16. “Техническо предложение” на участника по образец на възложителя на хартиен и оптичен носител – Приложение №3. 17. „Предлагана цена” на участника по образец на възложителя - Приложение №4 на хартиен и оптичен носител. Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 04.09.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/09/2015