Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@likovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/112-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на строителен надзор за инженеринг по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“ и Обособена позиця № 2: „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“ във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Луковит“. Избраният за изпълнител за строителен надзор ще следи и носи отговорност и за: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 4. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. годността на строежите за въвеждане в експлоатация; След извършване на строително – монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад за строежа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката за всеки един обект включва: 1 Оценява на съответствието на инвестиционните проекти за всеки обект. 2. Упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане на съответния обект в експлоатация или Разрешение за ползване, съгл. чл. 177, ал. 2 от ЗУТ), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168 от ЗУТ. 3. Съставяне на технически паспорт. 4. Извършване на геодезическото заснемане на двата строежа, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Стойността на услугата не може да надвишава: - 13 050,00 лв. без ДДС за осъществяване на СН на обект бл. „Валентина Терешкова“; - 9 990,00 лв. без ДДС за осъществяване на СН на обект бл. „Светлина“.Съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, участниците в настоящата процедура могат да подават оферти само за една обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23040 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Луковит, Община Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 1. Икономически и финансови възможности:• Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или документ за самоличност, когато е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя вд официален превод. Ако участникът е обединение документите се представят от всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. • Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.17 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорност, съгласно чл.5, ал.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Участниците трябва да представят към нея декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – до въвеждането на обекта в експлоатация / свободен текст/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. В случай на обединение-обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. 2. Технически възможности, квалификации и опит; • Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 договора, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо за всички участници в обединението. За „договори сходни с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори за упражняване на строителен надзор при изпълнение на енергоспестяващи мерки и/или строително ремонтни дейности на обществени сгради. • Участникът следва да разполага с правоспособни физически лица, чрез които ще се осъществяват дейностите по договора, които да са от основния списък към лиценза за упражняване на дейността или лица извън основния списък към лиценза, отговарящи на изискванията чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от „НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на нвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор“, притежаващи пълна проектантска правоспособност.• Участникът следва да притежава лиценз за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. • Участникът следва да разполага с екип или да има сключен договор с правоспособни лица по закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Минималното изискване се доказва със: • Списък на екипа от правоспособни специалисти за изпълнение на поръчката, подписан от представляващия участника или упълномощено от него лице. Участникът трябва да декларира, че преди подписване на договора ще предостави на Възложителя копие от застраховка по чл. 20 ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър за вреди, които могат да настъпят в следствие на виновнонеизпълнение на неговите задължение или на задълженията на негови служители или еквивалентен документ, която ще поддържа до датата на въвеждане в експлоатация на строежа. • Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт (например ISO 9001) или еквивалентни на тях документи с обхват сходен р.ІV

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

от р. ІІІ - с предмета на поръчката. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените съответствието с минимални изисквания за техническите възможности и квалификации на участниците се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целта трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Финансовото обезпечение на включените в предмета на публичната покана услуги се осигурява от Българска банка за развитие по сключени договори №ЕЕ37/04.03.2015 г. за блок „Валентина Терешкова“ и №ЕЕ177/17.03.2015 г. за блок „Светлина“, съгласно правилата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Срокът за изпълнение на строителия надзор е обвързан със срока на изпълнение на договора с предмет: Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Луковит по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“ и Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл. „Светлина“ но не по- късно от 29.07.2016 год. Разплащане: - Междинни плащания – до 80 % от общата стойност на договора. - Окончателно плащане – 20 % при изпълнение на всички дейности по договора и въвеждане на обектите в експлоатация. Междинните плащания са дължими за всеки строеж поотделно при следните случаи: - След изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж – 30 %; - След приключване на СМР, изготвяне на технически паспорт на строежа и изготвяне на документи за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра – 50 %; - След издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация – 20 %.Съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, участниците в настоящата процедура могат да подават оферти само за една обособена позиция. Офертите да бъдат отворени на: 01.09.2015г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2015