Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: инж. И. Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: София Студентски град, Сграда Ректорат ет. 4, ст. 408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка е за изработка по размер, доставка и монтаж на PVC дограма (прозорци) и демонтаж на дървената такава на втори етаж от сградата на Стол 1 НСА София, Студентски град, до блок 70

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44221000

Описание:

Прозорци, врати и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

30 броя ПВЦ прозорци, с размери, отваряне и други, съгласно Документация за участие. Прогнозна стойност 22 800 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Студентски стол на НСА „Васил Левски“, до бл.70, Студентски град, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 500 /петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: Декларация административни и банкови сведения (по образец). Протокол за извършен оглед (по образец). Техническо предложение (по образец). Ценова оферта (по образец). Проектодоговор в три екземпляра (по образец). Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 за производство, доставка и монтаж на PVC, еквивалентен или такъв с обвхват сходен с поръчката. Мостри по т. 1.4.4.1, т. 1.4.4.2, и т. 1.4.4.3 от Документацията за участие. Мострите се представят в отделна опаковка, с върху която се посочва наименованието на участника и предмета на поръчката. На всяка мостра да се залепи етикет или да се надпише с името на участника и точката от Документацията, на която отговаря. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 31.08.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 11.30 часа на 31.08.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/08/2015