Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. ,,Симеон Велики'' № 33, За: В. Недев - юрисконсулт при Община Силистра, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция ,,Правна''

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет изготвяне на работни проекти за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Добруджа“, ЦДГ „Ян Бибиян - 2“ и ДЯ „Бодра смяна“, вклчващi внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1 Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие във възлагането на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 1.2 Всеки участник следва да отговарят на изискванията регламентирани в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания; 1.3 Всеки участник следва да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката предвижда да използва подизпълнител/и. 1.4 Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. * Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка, да уведомят Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им. 1.5 Участникът трябва да разполага със следният екип от експерти – Архитект, Инженер-конструктор, Ел.-инженер, ВиК инженер, Инженер – ОВК, Ландшафтен архитект, Инженер – геодезист и Инженер – геолог. * Един експерт може да изготви повече от една част на проекта при условие, че притежава нужната квалификация за съответната част.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка. Оценката на всяко предложение се извършва по 3 (три) основни показателя: 1.1. Срок на изпълнение СИ – относителна тежест: 20% Оценката се определя съгласно формулата: СИ = СИ/СИi х 100 където: СИmin - най – краткият срок за изпълнение на поръчката СИi – предложеният срок от съответния участник 1.2. Срок за отстраняване на пропуски, непълноти или несъответствия СП - относителна тежест: 20%. Участниците предлагат срок за отстраняване на пропуски, непълноти или несъответствия в календарни дни, считано от дата на получаване на констатиранните пропуски и забележки от Възложителя. По време на този срок следва да бъдат извършени всички действия по евентуални корекции, отстраняване на пропуски и непълноти. Оценката се определя съгласно формулата: СП =СП/СП i х 100 където: СПmin - най – краткият срок за отстраняване на пропуски, непълноти или несъответствия СПi – предложеният срок за отстраняване на пропуски, непълноти или несъответствия от съответния участник. 1.3 Цена за изпълнение Ц – относителна тежест: 60% Ценовото предложение за изпълнение, следва да не надвишава финансовия ресурс по т.2 от настоящите указания, с който Възложителят разполага за изпълнение на поръчката и да включва всички необходими разходи, свързани с нейното качествено и срочно изпълнение. Оценката се определя съгласно формулата: Ц = Цmin/Цi х 100 където: Цmin - минималната предложена крайна цена (без ДДС) Цi – предложена крайна цена (без ДДС) на съответния участник. 1.4. Определяне на комплексната оценка - „КО”: КО = СИ х 20% + СП х 20% + Ц х 60% 1.5 На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2015