BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Кремена Масарлиева, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД за срок от 1/една/ година

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48440000

Описание:

Софтуерни пакети за финансови анализи и счетоводство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментната поддръжка на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) включва следните основни дейности: 1. Инсталиране и преинсталиране на счетоводна програма „Конто” във връзка с налична актуализация на продукта и поява на нови версии. 2. Разработване на нови функции към съществуващата счетоводна система и корекции в съществуващото програмно обезпечение. 3. Дефиниране на нови потребители. 4. Откриване на нови счетоводни периоди. Прехвърляне на салда. Заключване и отключване на съществуващи счетоводни периоди. 5. Дефиниране на нови сметки и номенклатури. Предефиниране на съществуващите такива. 6. Разработване на нови справки и актуализиране на съществуващите такива. 7. Проверка на логическата комплектност на системата. 8. Проверка на физическата цялост на базите данни. 9. Анализиране на аварийни ситуации и даване на препоръки за действие. 10. Телефонни дежурства и посещения на място за оказване на системна помощ за Централно управление и 28 областни пощенски станции (ОПС). 11. Обучение на нови служители и преквалификация. 12. Съдействие за изготвяне на специфична информация към държавни органи и мениджърския екип на „Български пощи” ЕАД. Срок за изпълнение на поръчката – една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

28 ОПС на “Български пощи” ЕАД и Централно управление на „Български пощи” ЕАД, съгласно Приложение № 2 към публичната покана

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите изисквания /Приложение №1/ към поканата. Документи, които следва да се представят към офертата: 1. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №3/; 2. Техническо предложение, изготвено от участника при спазване на техническите изисквания на Възложителя- /Приложение 4/; 3. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно образеца на ценово предложение/Приложение 5/; 3.1. Цените са окончателни и не подлежат на преразглеждане за срока на договора; 3.2. Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка; 4. Документ, удостоверяващ, че участникът притежава правото да осъществява абонаментна поддръжка на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66);5. Декларация за приемане на условията по проекто-договора /Приложение 7/; Документи, представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % от общата стойност на договора; - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в раздел " Профил на купувача". Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на крайния срок за приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2015