Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общообразователно училище Н.Й.Вапцаров, ул. Дръстър №38, За: По отношение на поръчката – Калоян Нейков – директор на СОУ Н.Й.Вапцаров, тел. 086 /822 344 , а по отношение на процедурата – Славянка Славова – Гл.счетоводител на СОУ „Н.Й.Вапцаров”., България 7500, Силистра, Тел.: 086 822344, E-mail: vapcarov_sou@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ Н.Й.Вапцаров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sou-vapcarov-ss.ucoz.com.

Адрес на профила на купувача: www.sou-vapcarov-ss.ucoz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА НА ГОТОВО ПРИГОТВЕНА ХРАНА-КЕТЪРИНГ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-VIII КЛАС В СОУ „Н.Й. ВАПЦАРОВ”, ГР.СИЛИСТРА

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000, 55523100

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети
Услуги, свързани с храната за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Мин. осигурена цена за един брой обяд, не следва да надвишава 1.75 лева без ДДС. Прогнозното количество ежедневна доставка на готово приготвена храна е приблизително за 195 бр. ученици - обяд /състоящо се едно основно ястие и десерт/ с подходящото количество хляб и е изчислено на база брой ученици, участващи в учебния процес. Една учебна година има приблизително 155-160 учебни дни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склад -гр. Силистра 7500, ул. „Дръстър” №38, СОУ „Н.Й.Вапцаров”

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката обхваща ежедневната нужда на училището от доставка на заявено количество готово приготвена храна /обедно меню/ по предварителна заявка от страна на Възложителя. Храната да бъде приготвяна съгласно „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети, одобрен от МЗ с Писмо №74-01-73 от 28.06.2012г.“ и да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на децата, както следва: от 6-13 години и от 13-18 години. Доставяните/приготваните хранителни продукти следва да отговарят на Наредба № 37 от 21.06.2009 г. за здравословното хранене на учениците. Не се допуска доставка на храна приготвена от предходния ден.Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните. Храната трябва да се доставя в термоустойчиви кутии и съдове, осигуряващи запазване на първоначалната температура на продукцията. Офертата трябва бъде изготвена съгласно изискванията на Възложителя, следва да съдържа следната информация и документи:1.Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника;2.Административни сведения за участник;3. Ценово предложение;4. Техническо предложение;5. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.Участниците могат да представят Декларация садържаща ЕИК.;6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП;7.Заверено копие на Удостоверение по чл.12 от Закона за храните да съдържа правото да извършва Кетъринг.8.Справка –декларация, съдържаща списък на наличните (собствени или наети) транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти и копия на удостоверенията за регистрацията им издадени от ОДБХ, заверени от участника. Ако транспортните средства са наети, то срока на договора за наем следва да е не по-малък от срока на договора за възлагане на обществена поръчка- Участникът следва да разполага с минимум 1 /едно/ превозно средство.;9. Справка - декларация съдържаща информация за наличните производствени и складови помещения, хладилна техника,придружена с удостоверения издадени от БАБХ-ОДБХ /заверени копия/. Участниците следва да разполагат с минимум 1 (един) бр. собствен или нает обект за производство, търговия на едро и/или дребно на храни от животински и/или неживотински произход, регистран в БАБХ-ОДБХ Когато участникът посочи наети обекти, същият прилага копие на Договор за наем. 10. Декларация, че доставените продукти отговарят на изискванията на Наредба № 37 от 21.06.2009 г. за здравословното хранене на учениците;11. Декларация за приемане на условията по проекта на договора, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

I. Технически показател /Т/ с тежест на показателя 40 %, който включва следните подпоказатели: 1. Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените продукти / обяд или закуска/ към момента на доставка и/или след извършването й – /Ср/- с тежест на показателя 40т. 2. Оценка на месечното меню /ОМ/ - с тежест на подпоказателя 60 % Комплексната оценка по техническия показател - Т= (Ср х 40 т. + ОМ х 60 %) х 40 % II. Финасов показател /Ф/ с тежест на показателя- 60т.: Възложителят ще оценява единично придложената цена от участника за изпълнение на поръчката. Фn= (Фмин / Ф участник ) х 60т., където: Фмин е най-ниското предложение по критерия „предлагана цена”, а Фучастник е предложението на оценявания участник по същия показател. Комплексна оценка /КО/= Т + Ф мах.100т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат получавани, разглеждани и оценявани от назначена със заповед на Възложителя комисия. Комисията ще разглежда и оценява офертите на 31.08.2015г. в 10:30 часа. Заседанието на комисията ще се проведе в сградата на СОУ „Н.Й.Вапцаров”- гр. Силистра, ул. „Дръстър” №38. Заседанието на комисията е публично. Допълнителна информация и документи може да бъде получена на интернет адрес www.sou-vapcarov-ss.ucoz.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2015