BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град, За: Страхил Илиев; доц. Добри Ярков - Помощник Ректор;, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 042 699230, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, гр. Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150818YUsA289127.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждането на процедура с предмет: «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора» има за цел осигуряване на охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост или експлоатирано от Тракийски Университет, с цел постигане на сигурност при осъществяване дейността на Университета.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост или експлоатирано от Университета, с цел постигане на сигурност при осъществяване на дейността. Обектите по вид и местоположение са описани в Приложение № 1 към документацията на Възложителя. Обектите ще се охраняват посредством „сигнално – охранителни системи” и реакция от Изпълнителя. Прогнозната стойност за срока на договора за 24 месеца е 9200,00лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Офертата /- документи за подбор; -техническо предложение; - ценова оферта; - други;/ се представя в непрозрачен плик; 2. Публичната покана е за «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»; Обектите, включени в поръчката са посочени в Раздел „VІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от одобрената от Възложителя Публична покана; 3. Изискванията за изпълнение на поръчката по обособени позиции са посочени в Раздел „VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от одобрената от Възложителя Публична покана; 4. Необходимите документи и доказателства са посочени в Раздел „IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ“ от одобрената от Възложителя Публична покана; 5. Срок на валидност на офертите : не по – малко от 90 /деветдесет/ календарни дни; 6. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: „НАЙ – НИСКА ЦЕНА” - При класирането на офертите ще се вземе предвид направеното от участника ценово предложение за изпъление на поръчката за месечното възнаграждение за услугата, посочено като обща сума без ДДС за обекта. Преди изготвяне и подаване на офертата, всеки участник следва да извърши оглед на съответните обекти – предмет на възлагане по отделните обособени позиции. Огледът на обектите се извършва по предварителна заявка и уговорена дата и час в присъствието на представител на Възложителя. За доказване на извършения оглед на обектите от страна на кандидата или негов представител се съставя Протокол за извършен оглед – Образец № 1.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата покана с приложенията за попълване са качени в официалния сайт на Тракийски университет: www.uni-sz.bg, в основното меню "Профил на купувача" с хиперлинк: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150818YUsA289127 1. Офертата трябва да бъде адресирана до Тракийски университет, гр. Стара Загора, 6000 Студентски град. Пликът с офертата трябва да е представен (изпратен) от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска(куриерска) пратка с обратна разписка в сградата на Тракийски университет, гр. Стара Загора на горепосочения адрес до 16.00ч. на 28.08.2015 г. 2. Оферта представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя и се връща на участника. 3. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и факс и предмета на поръчката: «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора» 4.Действието на комисията по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Офертите ще бъдат отворени за разглеждане и оценяване на 31.08.2015г. от 10:00ч. в Заседателна зала, сградата на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2015