BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна опера - Пловдив, ул. Гладстон 15, Градски дом на културата, За: Пенка Вучкова - главен счетоводител, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632274, E-mail: office@ofd-plovdiv.eu, Факс: 032 633945

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://operaplovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://operaplovdiv.bg/publicprocurement/details/id/1.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия по видове и характеристики съгласно т. 1 от Указанията за участие в обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32342410

Описание:

Оборудване за озвучаване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните видове и количества на оборудването необходимо за всяко отделно мероприятие ще бъдат определяни от Възложителя в писмени заявки. Възложителят заявява необходимите видове и количества оборудване съобразно възникналите потребности. Възложителят не е задължен да извършва заявки за предоставяне на оборудване до пълната прогнозна стойност на обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са подробно разписани в Указанията за участие в обществената поръчка. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация, на които трябва да отговаря участникът, за да бъде допуснат до участие в обществената поръчка: • Участникът трябва да има опит при изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката, включително да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 (две) услуги, сходни с предмета на поръчката. За доказване изпълнението на това минимално изискване Възложителят изисква от участниците да представят Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съдържащ не по-малко от два договора за изпълнение на услуги, сходни с предмета на поръчката (по образец). Списъкът да бъде задължително придружен от доказателство за извършената услуга по поне два от посочените в списъка договори. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочванена публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Липсата на доказателства за извършена услуга или несъответствието им с изискванията на възложителя ще се смята за недоказани технически възможности на участника да изпълни поръчката и съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП ще е основание за отстраняване на участника. Сходни с предмета на поръчката са услуги по озвучаване и осветление на публични мероприятия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛ 1 – Предложена методология и организация за изпълнение на поръчката - с максимален брой точки – 100 и тежест 50%; ПОКАЗАТЕЛ 2 – Предложена цена – с максимален брой точки – 100 и тежест 50 %, състоящ се от следните подпоказатели: 1. Подпоказател Ц1 "Предложена обща единична цена на оборудване за мероприятие" – с максимален брой точки – 30. 2. Подпоказател Ц2 "Предложен процент на редукция на единичните цени на оборудването за репетиция" – с максимален брой точки – 40. 3. Подпоказател Ц3 "Предложен хонорар за 1 бр. тонинженер/инженер по осветление за 1 бр. мероприятие" – с максимален брой точки – 5. 4. Подпоказател Ц4 "Предложен хонорар за 1 бр. персонал за монтаж, демонтаж и настройване на апаратурата за 1 бр. мероприятие" – с максимален брой точки – 5. 5. Подпоказател Ц5 "Предложен хонорар за 1 бр. тонинженер/инженер по осветление за 1 бр. репетиция"– с максимален брой точки – 10 6. Подпоказател Ц6 "Предложен хонорар за 1 бр. персонал за монтаж, демонтаж и настройване на апаратурата за 1 бр. репетиция" – с максимален брой точки – 10.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/08/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 2. Представяне на участника по Образец №1, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението. 5. Декларация/ии по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена/и по Образец № 2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители тази декларация се представя за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 3). 7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 4 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 4а (ако е приложимо); 8. Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец № 5), придружен от доказателства за извършена услуга за поне две от посочените в списъка услуги; 9. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на услугата (Образец № 6) 10. Изрично и нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - в оригинал; 11. Техническо предложение (Образец № 7), подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. В техническото предложение на участника задължително се посочва видът и марката на оборудването, което се предлага от участника. В техническото предложение участникът подробно описва предложението си за организацията и методологията за изпълнение на поръчката, като в описанието задължително се включва: предложената организация на работата, предвидените от участника ресурси (технически, човешки, времеви) и тяхното разпределение при изпълнение на поръчката. 12. Ценово предложение (Образец № 8), подписано и подпечатано от участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.08.2015 г., в 10:00 ч., в кабинета на главния счетоводител на Държавна опера - Пловдив, находящ се в сградата на Градски дом на културата, ул. "Гладстон" № 15, гр. Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/08/2015