Версия за печат

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица - изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Ирена Видева – експерт търговия / Петко Петков - инж.инвеститорски контрол контрол Ел, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 833053130; 0417 833053022, E-mail: i_videva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел Инвестиции /звено Инвеститорски контрол/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи, свързани с реконструкцията на ветрилото на подстанция № 5 в р-к "Трояново-3", съгласно Техническа спецификация и количествена сметка на възложителя, посочени в профила на купувача.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45232210

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи, надземни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествена сметка, публикувана в профила на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

74626 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подстанция № 5 на територията на рудник "Трояново-3"

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на поръчката - 60 календарни дни от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне на Констативен акт обр.15. 2. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от 1 вариант за изпълнение на поръчката. 3.Начин на фактуриране и плащане - по банков път, както следва: а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум 3 еднообразни екземпляра. б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт обр.15. 4. Други изисквания- гаранционен срок на изпълнените работи - не по-малко от 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ, а на доставените материали- не по-кратък от гаранц.срок, предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ(напр.гаранционна карта). 5. Преди подписване на договора, Изпълнителят да бъде вписан в ЦПРС за съответната категория строеж, на когото групата му съответства на предмета на поръчката. Категория на строежа - трета катергория,съгласно чл.6, ал.2, т.6 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи към ЗУТ. Доказва се с декларация или удостоверение, ако участникът вече е вписан в ЦПРС. 6. Преди подписване на договора, Участникът определен за Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от неговата стойност. Когато гаранцията е парична сума същата се внася по банкова сметка в: „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: : BG10 FINV 9150 10BG N05J 05, BIC: FINV BGSF. Когато гаранцията е банкова гаранция – по образец на Възложителя. 7. При сключване на договор определеният изпълнител представя: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; - копие на валидна застрахователна полица, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 8. За запознаване с реалните условия на експлоатация на обекта на терен, Възложителят организира оглед. Огледът ще се извърши на 04.09.2015 и е задължителен. Представители на кандидатите трябва да се явят в 10.00ч. пред входа на Административната сграда на ММИ ЕАД. В двудневен срок до началото на огледа желаещите да участват в него следва да заявят това си желание при отговорния за случая инвеститорски контрол. Лице, което ще отговаря за огледа: Петко Петков - инж.инвеститорски контрол част ЕЛ, тел.0888976111. За извършения оглед се подписва протокол, който се представя в офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране на поръчката: собствени средства. Офертата е по образец на Възложителя. В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея. Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача. Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел "Търговски", ет.6, стая 609. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 11.09.2015 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2015