Версия за печат

BG-с.Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: www.obstinaruen.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на улици в населените места на територията на община Руен с бетон. Конкретните населени места, където ще се извършват ремонтни дейности в обхвата на поръчката, ще бъдат посочени от Възложителя с възлагателно писмо след подписване на договор за обществена поръчка. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности започва да тече от дата на получаване на възлагателното писмо. Ремонта на общинските улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, която дейност включва: 1. Подравняване на улици с багер 2. Доставка и полагане на метални скари 8м2 3. Доставка и полагане на бетон с бетоновоз В15

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация до изчерпване на прогнозна стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Руен

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на строително- монтажните работи (СМР) следва да се извърши при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативна уредба, действащи в Република България. По време на целия технологичен процес да се спазват противопожарните изисквания и техника за безопасни и здравословни условия на труд. Следва да осигури за своя сметка необходима строителна техника, материали и инструменти, както и персонал за точното и качествено изпълнение на обявената поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертие са: 1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (К1) – 20 т.; 2. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (К2) – 80 т. На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където критериите К1 и К2 представляват произведение от съотношение на стойности и по критерия в общата оценка, където Показател: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (К1) с тежест 20т. : К1 – “ Срок за изпълнение”. К1= К1мин/ К1участник х 20, където: - К1участник е предложението на оценявания участник по критерия „Срок за изпълнение ” К1мин е минимално предложения от участник срок по същия критерий. Показател –ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (К2) - тежест: 80т. 1.Подпоказател „единична цена за бетон В15 и превоз на бетон с бетоновоз (лв./кубик)“ 1. К2.1. = (К2.1.мин / К2.1.участник ) х 40, където : - К2.1.мин е най-ниското предложение по критерия по показателя - К.2.1.участник е предложението на оценявания участник по същия показател. 2. Подпоказател „единична цена за доставка и монтаж на метална скара 8м2 (лв.)“ К2.2. = (К2.2.мин / К2.2.участник ) х 20, където : - К2.2.мин е най-ниското предложение по критерия по показателя -К.2.2.участник е предложението на оценявания участник по същия показател 3. Подпоказател „подравняване на улици с багер в (лв./мсм)“ К2.3. = (К2.3.мин / К2.3.участник ) х 20, където : - К2.3.мин е най-ниското предложение по критерия по показателя -К.2.3.участник е предложението на оценявания участник по същия показател К2= К2.1 + К2.2.+ К2.3 К комплексно= К1 + К2 Цената следва да включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на поръчката. При различия между цената, изразена в цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение. На първо място се класира участник с най-висок коефициент К комплексно. Посочените единични цени включват всички ставки за образуването им и са окончателни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/08/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и образци на документи могат да се видят на профил на купувача www.obstinaruen.com Място за подаване па предложенията – сградата на Община Руен, ул. “Първи май” №18, етаж трети, деловодство. Офертата се представя съгласно чл. 101в от ЗОП в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата. Върху плика се посочва предметът на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и имейл адрес. Офертата и всички документи следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени копия с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и име и подпис на лицето представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват от лицето, имащо права по закон или упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Офертите да бъдат разгледани в заседателната зала на Общината на 27.08.2015г. от 10:00часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/08/2015