BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: инж. И. Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: София Студентски град, Сграда Ректорат ет. 4, ст. 408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поканата е за доставка на общо 6 (шест) броя санитарни метални контейнери, както следва: 2(два) броя 16' контейнери с размери 4,89/2,44 м и 4 (четири) броя 20' контейнери с размери 6,06/2,44м, напълно оборудвани и обзаведени съгласно техническа документация - Приложение 3. Гаранционно безплатно поддържане и обслужване за срок минимум до 30.09.2015 година

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44613000

Описание:

Големи контейнери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

6 (шест) броя санитарни метални контейнери. Прогнозна стойност 75000 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

75000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Комплекс Открити спортни съоръжения на НСА „Васил Левски“, УПИ II, кв.25, м.Студентски град, гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 500 /петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: Декларация административни и банкови сведения (по образец). Техническо предложение (по образец). Ценова оферта (по образец). Проектодоговор в три екземпляра (по образец). Референции от клиенти за извършени от Участника доставки на аналогични продукти и изделия Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 31.08.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 14.30 часа на 31.08.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/08/2015