BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150814cKYf709372.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Охрана с технически средства и денонощна невъоръжена физическа охрана на два обекта на "КОЦ-Пловдив" ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ценовото предложение не трябва да надхвърля 66 000 лв. /шейсет и шест хиляди лева/ без ДДС, в която сума се включват всички разходи по услугата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а и сграда на Втора база бул. „Александър Стамболийски” № 2а.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 4.3. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД – нотариално заверено копие; 4.4. Валиден лиценз за радиочестота за СОТ - нотариално заверено копие; 4.5.Участникът следва да разполага с офис в гр. Пловдив, чиито адрес се декларира в декларацията /свободен текст/ за запознаване с обектите. 4.6. Кандидатите следва да разполага с поне десет собствени автомобила, които да обезпечават извършването на обходите и реагирането на СОТ, което се доказва с прилагане към документите на декларация свободен текст описваща автомобилите, с приложени към нея документи на описаните автомобили – заверени копия от талони, от които да де е видно, че автомобилите са регистрирани на името на участника. 4.7. Кандидатите следва да разполагат с персонал от минимум 20 /двадесет/ охранители на трудов договор, което се доказва с прилагане към документите на: - декларация свободен текст описваща броя на служителите на трудов договор и приложена към декларацията справка от НАП за регистрираните трудови договори към месеца на провеждане на процедурата /месец август 2015 г./, от която да е видно изпълнение на това изискване. 4.8. Участниците следва да притежават следните сертификати: ISO 9001:2008 – за управление на качество, ISO 27001: 2005 за информационна сигурност и OHSAS 18001:2007 - стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа. 4.9. Кандидатите следва да притежават опит в областта на охранителната дейност в лечебни заведения. Доказва се с списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 4.10. Референции за добра търговска репутация за извършени услуги, обект на поръчката, за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ през 2014 или 2013 г., надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на заверени копия с печат и гриф „Вярно с оригинала" - минимум три броя референции. 4.11. Техническо предложение. Участника представя Техническо предложение в свободен текст, в което представя подробно план за Охрана с технически средства и денонощна невъоръжена физическа охрана на два обекта на "КОЦ- Пловдив" ЕООД съобразно Техническата спецификация /Приложение № 1/ на Възложителя. 4.12.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 2/ 4.13. Ценово Предложение – /Приложение №3/ 4.14. Декларация /свободен текст/ за срок на реакция. 4.15. Декларация /свободен текст/ за съгласие с срока на отложено плащане. 4.16. Декларация /свободен текст/ за съгласие с клаузите на проекта на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – цена - 60 т. К1 се образува по следната формула: К1 = Предложена минимална цена / Предложена цена от участник х 60 т. К2 – Срок за реакция при подаден сигнал - 40 т. Минимален предложен срок за реакция /Предложен срок за реакция от участник х 40 т. К= К1 + К2 = 100 т. Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/08/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 26.08. 2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/08/2015