Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, За: Йордан Генов, Република България 9000, Варна, Тел.: 0888 783860, E-mail: rim@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.museumvarna.com/bg/projects.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащи терени към тях на Регионален исторически музей – Варна : • Археологически музей – гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ №41 • Музеен обект Аладжа манастир – гр. Варна, м. Аладжа манастир чрез 1. Осигуряване на пропускателен режим в района и сградите на охраняваните обекти; 2. Защита на собствеността на музеите ; 3. Охрана и постови дейности по опазване целостта на охраняваните обекти; 4. Разпознаване на опасности и рискове за безопасността; 5. Денонощно патрулиращ автомобил /собственост на участника/ в района на музея; 6. Денонощен обход на прилежащите терени и сгради на охраняваните обекти;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащи терени към тях на Регионален исторически музей – Варна : • Археологически музей – гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ №41 • Музеен обект Аладжа манастир – гр. Варна, м. Аладжа манастир

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал, по Образец № 1). В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка. 2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2) 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (оригинал, по Образец № 3). 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато участникът ще ползва подизпълнител (оригинал, по Образец № 4) 5. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (оригинал, по Образец № 5) на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка се посочват стойностите, начална и крайна дата на изпълнение на услугата, предмета и получателите на услугата. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени услуги. Като доказателство за изпълнена услуга ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на услугата. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата на услугата, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал или четливо заверено на всяка страница копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка услуга. При посочване на регистъра в АОП, следва да се посочва и ID на документа. 6. Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, притежаващи необходимата квалификация (оригинал, по Образец № 6). Списъкът следва да съдържа име, презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка и информация за вида на правоотношението на лицата с участника. Към попълненият Образец № 6 се прилагат копия, заверени от участника на всички изискуеми документи (справка за регистриране на трудовото правоотношение в НАП, удостоверения, сертификати, дипломи, квалификационни курсове, трудов стаж). 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 8. Списък на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка - оригинал, свободен текст; 9. Заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно Закона за частната охранителна дейност, който покрива територията на обектите на охрана, предмет на поръчката – копие, заверено от участника; 10. Декларация за наличието на офиси на фирмата на територията на гр.Варна- оригинал, свободен текст; 11. Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност”, валидна към датата на подаване на офертата– копие, заверено от участника. 12. Списък на транспортни средства за извършване на услугата – оригинал, свободен текст; Минимални изисквания: 1. през последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014) да е изпълнил поне 3 договора, за извършване на дейности по охрана на обществени и частни обекти; 2.Участникът, вкл. чрез неговите подизпълнители ако има такива, следва да разполага с минимум следното собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: средства за мобилна комуникация, униформено облекло, помощни средства; да разполага с минимум 10 /десет/ служители за изпълнение на услугата, назначени по трудово правоотношени

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/08/2015 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката"- в НАП, удостоверения, сертификати, дипломи, квалификационни курсове, трудов стаж). 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 8. Списък на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка - оригинал, свободен текст; 9. Заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно Закона за частната охранителна дейност, който покрива територията на обектите на охрана, предмет на поръчката – копие, заверено от участника; 10. Декларация за наличието на офиси на фирмата на територията на гр.Варна- оригинал, свободен текст; 11. Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност”, валидна към датата на подаване на офертата– копие, заверено от участника. 12. Списък на транспортни средства за извършване на услугата – оригинал, свободен текст; Минимални изисквания: 1. през последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014) да е изпълнил поне 3 договора, за извършване на дейности по охрана на обществени и частни обекти; 2.Участникът, вкл. чрез неговите подизпълнители ако има такива, следва да разполага с минимум следното собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: средства за мобилна комуникация, униформено облекло, помощни средства; да разполага с минимум 10 /десет/ служители за изпълнение на услугата, назначени по трудово правоотношение, преминали съответните курсове за обучение и притежаващи съответните сертификати, доказващи професионална компетентност, квалификация и/или правоспособност съгласно чл. 28 от ЗЧОД; 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - оригинал, свободен текст 14. Техническо предложение (оригинал, по Образец № 7) 15. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в приложимите случаи (оригинал, по Образец № 8) 16. Ценово предложение (оригинал, по Образец № 9) Забележка: Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Не се изисква съдържащите се в плика документи да бъдат допълнително разпределени в други запечатани пликове. Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата трябва да бъде надписан както следва: Адрес на получателя: гр. Варна бул. „Мария Луиза” № 41 РИМ - Варна

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/08/2015