Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: доц.Кръстьо Згуровски, Република България 1700, София, Тел.: 0894 422509, E-mail: kris_snowsports@yahoo.com

Място/места за контакт: София Студентски град, Сграда Ректорат ет. 4, каб. 414

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е спешен авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за битови отпадни води от Планинската учебна и спортна база „Проф. Иван Стайков”. Базата се намира на Витоша, в близост до връх Купена. Съществуващото пречиствателно съоръжение е разположено в близост до базата и представлява монолитна постройка с 3 бетонови секции под нивото на терена. Достъпът до базата е трудно осъществим, преминаването е осъществимо единствено с високопроходим транспорт през сухите месеци. Не съществува път за доставка материали и оборудване за работа. Теренът за достъп е стръмен и опасен. Заетостта на базата е средно 150 дни в годината в периодите: януари - март и юни – юли, максималния брой посетители и персонал е средно 100 души. Базата има кухненски блок. Денивелацията между сградата и пречиствателното съоръжение е 8м. Целта на поръчката е спешно да се възстановят функциите по приемане, обработка и пречистване на отпадни води на съществуващото съоръжение. Да се възстанови проводимостта на канализационен колектор от съществуваща РШ-1 до пречиствателното съоръжение, така че то да отговаря на съвременните изисквания за такъв тип съоръжения съгласно Наредба №10/03.07.2001 г. и Наредба № 6/ 09.11.2000г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни вещества в пречистените води, на база брой еквивалент души. Не се допуска изграждане на железобетонни конструкции, извън съществуващото съоръжение. Да се отстрранят и извозят до съответното депо всички строителни отпадъци и материали от мястото на работа. Гаранционно поддържане и безплатно експлоатационно обслужване са срок минимум от 5 години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45259200

Описание:

Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съществуващо пречиствателно съоръжение за битови отпадни води от Планинската учебна и спортна база „Проф. Иван Стайков” Прогнозна стойност 60000 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Планинската учебна и спортна база „Проф. Иван Стайков”, връх „Купена“, Природен парк „Витоша”

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 1000 /хиляда/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: Декларация административни и банкови сведения (по образец). Протокол за извършен оглед (по образец). Техническо предложение (по образец), ведно с конкретна технологична схема, обвързана към теренната ситуация на обекта. Ценова оферта (по образец). Проектодоговор в три екземпляра (по образец). Документите по 1.4.3.5. от Документацията за участие. Документите по т. 4.2.1. и т. 4.2.2 от Документацията за участие. ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА В СРОК ДО 15:00 ЧАСА НА 28.08.2015 Г. ДА НАПРАВЯТ ОГЛЕД НА ТЕРЕНА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА и да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 31.08.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 13.30 часа на 31.08.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/08/2015