Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул.България №32, За: Розалина Караиванова, Пейка Господинова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308;0379 63031, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-obleklo-za-nuzhdite-na-cznst-gr.-svilengrad/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се състои в доставка на дрехи, обувки и спално бельо за 10 деца - потребители на ЦНСТ, както и работно облекло и обувки за 8 броя служители на ЦНСТ. Доставката е във връзка с изпълнението на проект „Да дадем шанс на „различните”, Договор BG051PO001-5.2.12-0046-C0001по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставим нито едно дете „, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18110000, 18300000, 18800000, 39512000

Описание:

Работно облекло
Облекла
Обувни изделия
Спално бельо


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

20 бр. на видовете артикули, предназначени за 10 деца - потребители на ЦНСТ; 5 бр. на видовете артикули, предназначени за 8 служители на ЦНСТ; Количествата на различините видове артикули са подробно описани в Техническото задание, таблица №1; Максимална стойност на поръчката - 6560 лв без ДДС и 7872 лв с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6560 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр.Свиленград,ул.Европейска №3

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изсквания за изпълнение на поръчката - доставката да се извърши франко сградата на ЦНСТ-гр. Свиленград, ул. «Европейска» №3 – «Център за настаняване от семеен тип». Доставените дрехи, обувки и работно облекло следва да отговарят на Техническото задание и изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство. •Размерите на облеклата трябва да се вземат на място.Доставката ще се извърши по предварителна заявка, еднократно в срок до 31.08.2015г. •Приемането на доставката ще се осъществи от представители на Възложителя с подписване на приемно-предавателен протокол. •Плащането се извършва по банков път, по сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни след изпълнението на доставката и представяне на приемно-предавателен протокол и оригинална фактура . Във всички разходооправдателни документи /фактури и др. /, освен задължителната информация и реквизити, съгласно Закона за счетоводството, задължително трябва да е указано, че „Разходът се извършва по проект по Договор - BG051PO001-5.2.12-0046-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз».

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие и приложенията може да се намери на следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-obleklo-za-nuzhdite-na-cznst-gr.-svilengrad/. Разглеждането на офертите ще се извърши на 26.08.2015г. от 9:00 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация- гр. Свиленград.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград. Офертите да бъдат изпращани на следния адрес:гр. Свиленград, бул. "България"№32, Общинска администрация,стая 302.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/08/2015