Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул.България №32, За: Пейка Господинова, Розалина Караиванова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308; 0379 63031, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/prigotvyane-i-dostavka-na-gotova-xrana-za-cznst/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за Център за настаняване от семеен тип - гр.Свиленград” проект BG051PO001-5.2.12-0046-C0001 „Да дадем шанс на „различните”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55520000

Описание:

Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата включва периода от 01.09.2015 г. до 31.10.2015 г. , а броят на потребителите на ЦНСТ са 10 деца. Максималната стойност на поръчката е 4 880 лв. без ДДС или 5 856 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4880 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр.Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Превозът на готовата храна до ЦНСТ – гр. Свиленград да се извършва в термофорни съдове – контейнери, собственост на изпълнителя, гарантиращи запазване на хигиената и качеството на храната 2. Да предоставя ежеседмично примерни менюта, като не се допуска повторяемост за 5 дни. Седмичното меню да бъде предварително съгласувано или изготвено съвместно с управителя на ЦНСТ. 3. Храната да бъде приготвяна съгласно „Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от 3-7 г.” и „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, като е съобразена с изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. на МЗ за здравословното хранене на учениците и да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на децата както следва от 3-7 и 8-16 години, като менюто да бъде изготвяно от технолог и/или диетолог, съгласно изискването за балансирано и рационално хранене на децата от 3-16 години и съгласно изискванията на Наредба №23/19.07.2005г. за физиологичните норми за балансирано и рационално хранене на децата и Наредба №9/16.02.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерство на земеделието и храните, в сила от 20.09.2011 г. Предлаганите продукти да не съдържат генномодифицирани организми, съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от ЗХ. 4. База при съставяне на седмичното меню да бъдат среднодневните препоръчителни продуктови набори за съответната възраст, намиращи се в рецептурника, съгласно изискванията за балансирано и рационално хранене на децата от 3-16 години. 5. Задължително е ежедневното присъствие на месо или месни продукти в основното ядене – обяд. 6. Храната се приготвя в деня на доставката. Не се допуска доставката на храна, приготвена предишния ден. 7. В празнични дни храната да бъде съобразена с подходящо меню, в зависимост от настъпващия празник. 8. При приготвянето на храната Изпълнителят следва да спазва изискванията за хигиена и добри вкусови качества на храните и да се съобразява с добрата производствена практика при осъществяване на подобна дейност. Храната трябва да отговаря на изискванията на БДС или еквивалентен такъв. Да не влага продукти с изтекъл срок на годност. 9. Хранителните продукти да отговарят на изискванията на: 9.1. Закона за храните. 9.2. Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и горите, обн., ДВ бр.55/07.07.2006 г. в сила от 01.09.2006 г. 9.3. Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците, издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.63/07.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г. 9.4. Наредба №9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерство на земеделието и храните, в сила от 20.09.2011г. 10. Да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни 11. Да се гарантира пълна подмяна на храна с отклонение в качеството. 12. Да се гарантира доставянето на конкретно заявеното количество до крайния получател. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 1..Участникът да разполага с обект за производство на готови храни, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните. 2. Участникът да има въведена система НАССР за управление безопасността на храните. 3. Участникът да разполага с транспорт, необходим за извършване на услугата, както и валидни разрешителни за превоза на хранителни стоки, издадени от Българска агенция по безопасност на храни – Областна дирекция по безопасност на храните-ОДБХ. 4. Използваните съдове и контейнери за транспорт на храната, както и оборудването трябва да отговарят на изискванията на Наредба №5/25.05.2006г за хигиената на храните, съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Регламент (EO)№852/2004 относно хигиената на храните.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие и приложенията може да се намери на следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/prigotvyane-i-dostavka-na-gotova-xrana-za-cznst/. Разглеждането на офертите ще се извърши на 26.08.2015г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация- гр. Свиленград.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград. Офертите да бъдат изпращани на следния адрес:гр. Свиленград, бул. "България"№32, Общинска администрация,стая 302.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/08/2015