Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, За: Невена Георгиева, Република България 1303, София, Тел.: 02 8903443, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Място/места за контакт: ул. Дамян Груев 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150807cUGn154057.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на два броя сървъри за инсталиране на модул „Онлайн административни услуги“ във връзка с изпълнение на дейност 6 по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-28/03.02.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48820000

Описание:

Сървъри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 2 броя сървъри

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 3. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се отнасят за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; за които са налице обстоятелствата по чл. 106, пар. 1 и чл. 107, пар. 1 и чл. 109, пар. 1, букви „а“ и „б“от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; за който е налице конфликт на интереси, съгласно чл. 19.3 от Общите условия на договорите по ОПАК. 5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Не се допуска едно лице едновременно да участва в поръчката самостоятелно и като част от обединение, както и като част от две или повече обединения. Не се допуска участие на свързани лица или свързани предприятия по смисъла на ЗОП в една и съща процедура. 6. Не може да участва в публична покана за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 7. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация. Продължава в "Допълнителна информация"....

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

"Предложена цена" - ПЦ "Срок за изпълнение" - СИ Комплексна оценка се изчислява по формулата КОi = 0,7 x ПЦi + 0,3 x СИi

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

8. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности на участника по чл. 51 от ЗОП: Участниците трябва да са изпълнили най-малко една доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходна доставка следва да се разбира „доставка за инсталация на технологично оборудване (сървъри и комуникационно оборудване)“. Изискването се доказва чрез: Списък на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, към който следва да е приложено удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Удостоверенията следва да съдържат следната информация: стойност на доставката, датите на възлагане и изпълнение, възложител/получател на доставката. Доставки, за които не са приложени удостоверения или не са посочени публични регистри, в които е публикувана информация за доставките, няма да бъдат приемани. 9. Изисквания за произход и качество на предлаганата техника: Доставяното оборудване трябва да е ново, оригинално, нерециклирано, неупотребявано, в производство към момента на подаване на оферта за участие в процедурата и да има осигурена поддръжка за него; Участникът задължително посочва марката и производителя на предлаганата техника и подробно описва нейните показатели, съобразно посочената техническа спецификация в техническата си оферта; Предлаганата техника трябва да бъде доставена с всички необходими драйвери за работа с Microsoft Server 2012, като е допустимо да бъде доставен по един CD или DVD диск със записани драйвери за всяка отделна позиция. 10. Гаранционна поддръжка: Гаранционен срок: съгласно техническата спецификация не по-малко от 36 месеца гаранционна поддръжка в оторизиран сервиз за всеки сървър и съответния дисков масив. Участникът тряба да разполага с оторизиран сервиз на територията на гр. София. Участникът следва да осигури със собствен транспорт поддръжка на място при Възложителя. Време за реакция и за извършване на диагностика при възникнал проблем: до 1 час след изпращане от страна на Възложителя на заявка за проблем. Диагностиката на проблема се извършва на място при Възложителя. Срок за отстраняване на възникнал проблем: отстраняване на повреди и подмяна на резервни части до 24 (двадесет и четири) часа от уведомяването. Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при Възложителя. Всички разходи по отстраняването на проблем, включително работа, ремонт и/или замяна на дефектирали части и устройства са за сметка на Изпълнителя. Участникът следва да посочи начин (по телефон, факс, електронна поща или друг) за приемане на заявките при възникнали проблеми по поддръжката. Офертите ще бъдат отворени на 25.08.2015 г., в административната сграда на Изпълнителна агенция по лекарствата в гр. София, ул. „Дамян Груев “ № 8, от 11:00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/08/2015