Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. д-р Илиев Детския № 1, За: Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: zop.mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/118/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка при условията на финансов лизинг на 1 брой неупотребяван лек автомобил за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ Д-р Тота Венкова АД

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи изисквания към предлаганите превозни средства. Доставеното моторно превозно средство (МПС) трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано. Доставяното МПС трябва да съответства напълно на техническите и експлоатационни характеристики, посочени в Техническите характеристики на лекият автомобил от настоящата Техническа спецификация и да отговарят на всички стандарти и документи, касаещи качеството, екологията и безопасността, валидни в страните от Европейския съюз. Доставяният автомобил следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 3, т. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. 2. Технически характеристики на лекият автомобил - Подробно описани в приложената покана 3. Минимални изисквания за фабрично оборудване: - Подробно описани в приложената покана

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 40 % тежест в комплексната оценка, в т.ч.: - Гаранционен срок на МПС-то и всички допълнително монтирани възли, агрегати и елементи (в месеци) – 20 % - Гаранционен срок на МПС-то според изминатите километри (в километри) – 20 % 2. Предлагана цена – 60 % тежест в комплексната оценка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране: Средства от бюджета на лечебното заведение. Начин на плащане на поръчката: Изплащането ще се осъществи по погасителен план, на равни месечни вноски за срок от 3 (три) години и първончално самоучастие в размер на 40% от общата стойност на автомобила Поръчката възлиза на обща прогнозна стойност: 38083,33 лева (тридесет и осем хиляди и осемдесет и три лева и 33 ст.) без включен ДДС, или 45 700.00 лв с включено ДДС. При планиране на прогнозната стойност Възложителят е предвидил всички разходи по придобиване на автомобила: Стойността на предлагания автомобил; такса за управление на лизинга; Застраховките „Гражданска отговорност“ и „Пълно автокаско“ за първата година; разходи за придобиване; данък МПС за първата година; продуктова /еко/ такса (ако се изисква от законодателството); Оскъпяването за периода на лизинг; такса за вписване в ЦРОЗ (ако е приложимо); Отварянето на получените оферти ще се извърши в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД на 28.08.2015 г от 11:00 часа

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2015