Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Мария Тодорова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611384, E-mail: mimit171@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-028.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Пътуване, с цел обмяна на добри практики (в чужбина) – за 8 души за 4 дни в Трондхайм /Норвегия/” по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”. На основание чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят обявява, че настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, т. к. предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63515000

Описание:

Услуги, свързани с пътувания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимо е да бъде организирано пътуване на 8 души за 4 дни (включително дните на пристигането и отпътуването) в Трондхайм (Норвегия). Дата на пътуване от Сливен до Трондхайм – 28.09.2015 г. (понеделник). Дата на връщане от Трондхайм до Сливен – 01.10.2015 г. (четвъртък). Пътуването да включва: - 8 броя двупосочни самолетни билети и вътрешен транспорт в двете страни (България и Норвегия) за 8 души на обща стойност не повече от 1 466,85 лева без ДДС на човек или 11 734,80 лева общо без ДДС или 14 081,76 лева общо с ДДС; - нощувки – 3 нощувки за 8 души в единични стаи в минимум тризвезден хотел – общо 5 085,08 лева без ДДС или 6 102,10 лева с ДДС. Срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка: 1. осигуряване на 8 броя двупосочни самолетни билети – 5 (пет) работни дни след, заявка от Възложителя, съдържаща имената на пътуващите. 2.осигуряване на вътрешен транспорт в двете страни (България и Норвегия) за 8 души – до 31.08.2015 г. 3. осигуряване на 3 нощувки за 8 души в единични стаи в минимум тризвезден хотел - 5 (пет) работни дни след, заявка от Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18645 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Трондхайм, Кралство Норвегия

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр. №1; 2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи,които гарантират,че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето,за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на горепосочените условия,участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка.В учредителният договор е задължително наличието на клауза,уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието,което да гарантира изпълнението на договора за общ. поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на общ. поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението се представя и документ,подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106,ал.1,чл.107 и чл.109,ал.1, б.«а» и «б» от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 25 октомври 2012 относно финансовите правила,приложими за общия бюджет на Съюза-Обр №5;7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 6.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за усулгата. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за осигуряване на пътуване със самолет в чужбина, с 3 и повече нощувки в минимум тризвезден хотел.Забележка: Изискването по т.7.1 не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. 8.Декларация, с която се декларира,че участникът,съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС–свободен текст.9.Заверени копия на документи доказващи,че участника разполага с акредитация от IATA (акредитиран агент на IATA), валидни към датата на подаване на офертата;10.Заверени копия на документи доказващи, че участника работи с „Амадеус” или с друга система за резервация и продажба на самолетни билети (например копия на договори, удостоверения или други еквивалентни документи);11.Заверено копие на лиценз/удостоверение на регистрация на туроператор/туристически агент по Закона за туризма.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":12.Видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители-Образец №7 и писмено съгласие от подизпълнителите– Образец №8.Когато участникът, съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС и е посочил,че ще ползва подизпълнители,изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от Агенцията за хората с увреждания,или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.13.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр №9;14.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.15.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Заб.:На основ. чл.16г,ал.6 от ЗОП когато участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от Агенцията за хората с увреждания,или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС,и/или техни обединения,и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват.Към документацията е приложен Проект на договор-Обр №10,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5 и т. 3.6. от т. 3.Съдържание на офертата,от документацията.Когато участник в общ. поръчка е обединение,което не е ЮЛ се представят документи по т.3.Съдържание на офертата,от документацията,спазвайки чл.56,ал.3,т. и т.2 от ЗОП.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл.51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.В тези случаи,освен док.,определени от възлож. за доказване на съответните възможности,участникът представя доказателства,че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизп.,свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календ. дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране:Общ. пор. ще се финансира със средства по проект BG06-221„Творческо пространство за малки и големи”,по програма BG06„Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009– 2014. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа,посочени в публичната покана.Дата,час и място на отваряне на офертите: 25.08.2015 г., 15:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-028.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2015