Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св. Наум ЕАД, ул. Д-р Любен Русев № 1, За: Станислава Бачева, РБългария 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Адресът на управление на възложителя: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката на ваучерите ще се извършва месечно след подадена предварително заявка от страна на възложителя. Количеството и обема е съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Общото прогнозно количество на ваучерите е както следва: Ваучери с номинална стойност 1 (Един) лев – 24 000 бр. (двадесет и четири хиляди) Ваучери с номинална стойност 2 (Два) лева – 17 000 бр. (седемнадесет хиляди)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1. Ваучерите се предоставят опаковани на определеното от възложителя лице.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.Участниците се представляват от законните си представители или от лице, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка или в обществени поръчки. Овластяването се извършва посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или под формата на нотариално заверено копие към офертата.В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението (кон-сорциум и др.) като цяло.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регист-рирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума представят споразумение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице следните документи се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението:посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; декларациите за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регист-рирано като самостоятелно юридическо лице, следните документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. (технически възможности).Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години;Документи и информация, удостоверяващи за последните 3 години преди подаването на офертата участниците в обединението са изпълнили договори, които са еднакви или сходни с услугите, предмет на тази обществена поръчка. Участникът да притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна по смисъла на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ; Участниците в настоящата процедура следва да ПРИТЕЖАВАТ ОПИТ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА услуги - за последните 3 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили услуги, които са еднакви или сходни с услугите, предмет на тази обществена поръчка ;Участникът трябва да има сключени договори с търговски обекти за търговия с храни на територията на гр.София, отговарящи на Закона за храните, които ще приемат ваучери за храна; Изработваните от участника ваучери да могат да се реализират в минимум пет от изброените вериги магазини: Кауфланд, Билла, Метро, СВА, Т-маркет, Пикадили, Лидл, Фантастико, Европа – доказва се със заверено копие от договора със съответната верига. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Декларация за ползването на подизпълнители – оригинал, по образец;Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато офертата не е подписана от представляващия участника по регистрация).6. Ваучерите ще бъдат със срок на валидност за съответната календарна година, като поръчаните през месец декември 2015 г. ваучери следва ще са валидни до 31.01.2016 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, които са с непълно техническо (не съдържат всички елементи) или ценово предложение няма да бъдат оценявани и класирани. Участник, който по какъвто и да е начин е посочил/включил някъде в офертата си извън плика „Ценово предложение” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Оценката и класирането се извършва според критерия “Най-ниска цена” На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на услугата. Когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена за изпълнение на услугата, класираният на първо място се определя чрез жребий, при спазване на записания в тези указания регламент за провеждането му. Регламент за провеждане на жребий: 1. Комисията ще подготви еднакви празни, непрозрачни пликове; 2. Един от членовете на комисията ще постави в празните пликове листчета с предварително изписаните наименования на участниците; 3. Друг член на комисията ще затвори и разбърка двата плика с поставените в тях листчета; 4. На всеки от участниците ще се предостави възможност, ако има желание, да разбърка отново пликовете; 5. През цялото това време председателят на комисията ще стои настрани, за да няма физическа възможност да възприеме името на кой участник в кой от пликовете ще се постави; 6. Председателят на комисията ще изтегли със затворени очи един от пликовете, ще го отвори и ще оповести спечелилия кандидат. 7. За определяне на офертата и кандидатът, класирани на второ място, председателят на комисията ще отвори втори плик и ще оповести класираният на второ място участник. В случай че някой от участниците за теглене на жребия не се яви, заседанието на комисията, на което ще се проведе публичният жребий за тази позиция, ще се отложи с 1 ч., като мястото на провеждане на жребия остава непроменено. В този случай публичният жребий ще се изтегли, независимо дали присъстват участници или техни представители.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да закупят и да получат от Възложителя документация за участие в обществената поръчка на хартиен носител могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 8:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срок на валидност на офертата. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Офертата се подава от участника или упълномощения от него представител лично в деловодството на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, до изтичане на крайния срок, съгласно настоящата публична покана. Цената на документацията е 10 (десет) лева с ДДС. Сумата от 10 (десет) лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД” или преведена по следната банкова сметка: Банка: Уникредит Булбанк АД Клон София IBAN: BG51UNCR7000 1522 0699 96 BIC КОД: UNCRBGSF Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа с който е закупена документацията. От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния интернет адрес: http://www.svnaum.com/other.php?id=6 Определена от възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за настоящата обществена поръчка, на което те ще бъдат отворени, ще се проведе на 24.08.2015 г. от 10:30 часа в учебна зала ДКБ, на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2015