Версия за печат

BG-ВИДИН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВИДИН, гр.ВИДИН,пл.БДИНЦИ № 1, За: СТЕФАН ДРАМАЛИЕВ, БЪЛГАРИЯ 3700, ВИДИН, Тел.: 094 606407, E-mail: sdramaliev@vd.prb.bg, Факс: 094 606274

Място/места за контакт: гр.Видин,пл.Бдинци №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg/bg/rpvidin.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/rpvidin/obshesveni-porchki/elektronni-prepiski/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на столове,офис мебели,метални шкафове и стелажи за нуждите на Районна прокуратура Видин

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39100000

Описание:

Мебелировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стол,работен - 11 бр.;Стол посетителски - 30 бр.;Бюро - 10бр.;Бюро - 1 бр.;Помощно бюро - 10бр.;Помощно бюро - 1 бр.;Свързващ модул-10бр.;Свързващ модул - 1бр.;Контейнер с четири чекмеджета - 11 бр.;Офис шкаф с четири рафта - с горна отворена част състояща се от три рафта и две врати на долния рафт-11бр.;Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете /дясна/-11бр.;Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете /лява/ - 11 бр.;Офис шкаф с пет рафта- отворена част състояща се от три рафта и две врати на долните два рафта -13 бр.;Офис гардероб -двукрил с тръба за закачалки и два рафта - 14 бр.;Еднокрилен офис гардeроб с тръба за закачалки и един рафт- 6бр.;Метален шкаф - 1бр.;Метални стелажи - 30 бр

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Видин,ул.Дунавска №14

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок на договора : до 6 /шест/ месеца,считано от датата на сключване на договора;2.Срок на изпълнение на доставката:срокът за изпълнение на доставката е до 10 /десет/ работни дни,считано от датата на сключване на договора.;3.Срос за монтаж:Срокът за монтаж на мебелите е до 3 /три/ работни от датата на доставката,удостоверена с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.4.Срок за гаранционно обслужване:Срокът за гаранционно обслужване следва да не е по-кратък от 36 месеца.Срокът за гаранционно обслужване започва от деня,следващ подписването на двустранни приемно-предавателни потоколи,удостоверяващи монтажа на мебелите на посочения от Възложителя адрес.5.Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти,проявили се в рамките на гаранционния срок:Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти ,проявили се в рамките на гаранционния срок ,е не повече от 10 работни дни.Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка.Възложителя може да направи уведомяване по факс,и-мейл или по поща с писмо с обратна разписка.6.Условия за гаранционно обслужване:През гаранционния срок изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените мебели.Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на изпълнителя.Товаро-разтоварните разходи,както и разходите за транспорт до сервиза и обратно ,са за сметка на изпълнителя.При приемането на мебелите за гаранционен ремонт изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка,гарантираща безопасно транспортиране,в случаите когато това е необходимо.7.Доставката на мебелите се извършва в работно време на Районна прокуратура Видин и се предава на определено от възложителя материалноотговорно лице,след предварително уговорен за това час.Работното време на Районна прокуратура видин е от 8:30 до 17:00 часа от понеделник до петък.Всяка доставка се удостоверява с подписването на приемно-предавателен протокол за доставените мебели.При доставката ,мебелите следва да бъдат придружени със следните документи -препоръки за првилна експлоатация;Указания за монтаж;Монтажът на мебелите се извършва на мястото ,посочено от Възложителя в заявката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан с ненарушена цялост,непрозрачен и надписан плик,на адрес:гр.ВИДИН,пл.БДИНЦИ № 1/СЪДЕБНА ПАЛАТА/,ет.3 ,стая Деловодство всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. Отварянето на офиртите ще се извършва при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП.Дата и място на отварянето на офертите 24.08.2015г. в 10.00 в гр.Видин ,пл.Бдинци №1 /Съдебна палата/ ,ет.3,стая 21 .Допълнителна информация можете да получите на интернет страницата на Районна прокуратура Видин,Профил на купувача - http://prb.bg/rpvidin/bg/obshesveni-porchki/elektronni-prepiski/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2015