Версия за печат

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Окръжна прокуратура - Видин, пл.Бдинци № 4, За: Ивайло Георгиев Таков, България 3700, Видин, Тел.: 094 601051, E-mail: op_vidin@prb.bg, Факс: 094 601067

Място/места за контакт: пл.Бдинци № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/opvidin/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/opvidin/obshestveni-porchki/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на столове, офис мебели, метални шкафове и стелажи за нуждите на Окръжна прокуратура – Видин.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39100000

Описание:

Мебелировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стол, работен - 14бр.; Стол, посетителски-30бр;Бюро-13бр.;Бюро-1бр.;Помощно бюро-13бр;Помощно бюро-1бр.;Свързващ модул-13бр.;Свързващ модул-1бр.;Контейнер с четири чекмеджета-14бр.;Офис шкаф с четири рафта – с горна отворена част състояща се от три рафта и две врати на долния рафт-14бр.;Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете/дясна/-14бр;Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете/лява/-14бр.;Офис шкаф с пет рафта - горна отворена част състояща се от три рафта и две врати на долните два рафта-19бр;Офис шкаф с една врата-1бр. Офис гардероб- двукрил с тръба за закачалки и два рафта -10бр.Еднокрилен офис гардероб с тръба за закачалки и един рафт -21бр.;Метален шкаф-3бр.;Метален стелаж-30бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Видин, ул. Дунавска № 14

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок на договора: до 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора;2.Срок за изпълнение на доставката: Срокът за изпълнение на доставката е до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на сключване на договора.;3.Срок за монтаж:Срокът за монтаж на мебелите е до 3 /три/ работни дни от датата на доставката, удостоверена с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол. 4.Срок за гаранционно обслужване: Срокът за гаранционно обслужване следва да е не по-кратък от 36 месеца. Срокът за гаранционно обслужване започва от деня, следващ подписването на двустранни приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи монтажа на мебелите на посочения от Възложителя адрес.5.Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок:Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок, е не повече от 10 работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка.6.Условия за гаранционно обслужване:През гаранционния срок изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените мебели. Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на изпълнителя. Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и обратно, са за сметка на изпълнителя. При приемането на мебелите за гаранционен ремонт изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо.7.Доставката на мебелите се извършва в работното време на Окръжна прокуратура – Видин и се предава на определено от Възложителя материалноотговорно лице, след предварително уговорен за това час. Работното време на Окръжна прокуратура – Видин е от 8:30 до 17:00 часа от понеделник до петък. Всяка доставка се удостоверява с подписване на приемно-предавателен протокол за доставените мебели.4. При доставката, мебелите следва да бъдат придружени със следните документи:- препоръки за правилна експлоатация;- указания за монтаж; Монтажът на мебелите се извършва на мястото, посочено от Възложителя в заявката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. Видин, пл. Бдинци №4 /Съдебната палата/, ет.3, ст. 12. всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Дата, час и място на отварянето на офертите:25.08.2015г. в 10.00ч., в гр. Видин, пл. Бдинци №4 /Съдебната палата/, ет.3, ст. 12. Допълнителна информация можете за намерите на интерте страницата на Окръжна прокуратура - Видин, Профила на купувача - http://www.prb.bg/bg/opvidin/obshestveni-porchki/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2015